پرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگری


معرفی آزمون نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (۱۹۹۲)، مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل ۲۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارتست از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف ۵ درجه ای از کاملاً شبیه من است (۵)، تا حدودی شبیه من است (۴)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست (۳)، تا حدودی شبیه من نیست (۲)، کاملاً شبیه من نیست (۱). دو عبارت ۹ و ۱۶ بطور معکوس نمره گذاری می شود. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیر مقیاس ها به دست می آید. پایایی و روایی پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیر مقیاس (با فاصله ۹ هفته) ۸۰  تا ۷۲ و همبستگی بین چهار زیر مقیاس ۳۸ تا ۴۹ به دست آمده است. جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که نتایج نشانگر همسانی درونی زیر مقیاس پرخاشگری بدنی ۸۲، پرخاشگری کلامی ۸۱، خشم ۸۳ و خصومت ۸۰ بود (باس و پری [۱] ، ۱۹۹۲). سامانی (۱۳۸۶)، در یک بررسی مقطعی، ۴۹۲ نفر از …

پرسشنامه پرخاشگری


معرفی آزمون نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (۱۹۹۲)، مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل ۲۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارتست از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف ۵ درجه ای از کاملاً شبیه من است (۵)، تا حدودی شبیه من است (۴)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست (۳)، تا حدودی شبیه من نیست (۲)، کاملاً شبیه من نیست (۱). دو عبارت ۹ و ۱۶ بطور معکوس نمره گذاری می شود. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیر مقیاس ها به دست می آید. پایایی و روایی پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیر مقیاس (با فاصله ۹ هفته) ۸۰  تا ۷۲ و همبستگی بین چهار زیر مقیاس ۳۸ تا ۴۹ به دست آمده است. جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که نتایج نشانگر همسانی درونی زیر مقیاس پرخاشگری بدنی ۸۲، پرخاشگری کلامی ۸۱، خشم ۸۳ و خصومت ۸۰ بود (باس و پری [۱] ، ۱۹۹۲). سامانی (۱۳۸۶)، در یک بررسی مقطعی، ۴۹۲ نفر از …

پرسشنامه پرخاشگری


معرفی آزمون نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (۱۹۹۲)، مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل ۲۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارتست از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف ۵ درجه ای از کاملاً شبیه من است (۵)، تا حدودی شبیه من است (۴)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست (۳)، تا حدودی شبیه من نیست (۲)، کاملاً شبیه من نیست (۱). دو عبارت ۹ و ۱۶ بطور معکوس نمره گذاری می شود. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیر مقیاس ها به دست می آید. پایایی و روایی پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیر مقیاس (با فاصله ۹ هفته) ۸۰  تا ۷۲ و همبستگی بین چهار زیر مقیاس ۳۸ تا ۴۹ به دست آمده است. جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که نتایج نشانگر همسانی درونی زیر مقیاس پرخاشگری بدنی ۸۲، پرخاشگری کلامی ۸۱، خشم ۸۳ و خصومت ۸۰ بود (باس و پری [۱] ، ۱۹۹۲). سامانی (۱۳۸۶)، در یک بررسی مقطعی، ۴۹۲ نفر از …

علوم انسانی

پرسشنامه,پرخاشگری,پرسشنامه خصومت,پرخاشگری بدنی, پرخاشگری کلامی,خصومت,روش نمره گذاری,پایایی,روایی,رنجیدگی,بدگمانی,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.