پروژه ترموستات با قابلیت کنترل از راه دور توسط پیامک sms

پروژه ترموستات با قابلیت کنترل از راه دور توسط پیامک sms

پروژه ترموستات با قابلیت کنترل از راه دور توسط پیامک sms


  این پروژه دارای دو مد دستی و اتوماتیک می باشد در این صورت اگر دکمه up (بالاترین دکمه) را به مدت دوثانیه نگه دارید برد وارد حالت دستی می شود  و همچنین اگر دکمه Down (دکمه وسط) را به مدت دو ثانیه نگه دارید وارد مد اتوماتیک می شود مد اتوماتیک: بر طبق ست پوینت تنظیم شده  عمل کنترل دما را توسط سنسور ds18b20  انجام می دهد مد دستی: می توانید با ارسال پیامک رله های یک و دو را کنترل کنید با ارسال دستور Heater on توسط پیامک رله یک روشن می شود با ارسال دستور Heater off توسط پیامک رله یک خاموش می شود با ارسال دستور Fan on توسط پیامک رله دو روشن می شود با ارسال دستور Fan off توسط پیامک رله دو خاموش می شود و با ارسال  دستور Temp  دمای  محیط به همراه وضعیت رله ها به شما ارسال می گردد …

پروژه ترموستات با قابلیت کنترل از راه دور توسط پیامک sms


  این پروژه دارای دو مد دستی و اتوماتیک می باشد در این صورت اگر دکمه up (بالاترین دکمه) را به مدت دوثانیه نگه دارید برد وارد حالت دستی می شود  و همچنین اگر دکمه Down (دکمه وسط) را به مدت دو ثانیه نگه دارید وارد مد اتوماتیک می شود مد اتوماتیک: بر طبق ست پوینت تنظیم شده  عمل کنترل دما را توسط سنسور ds18b20  انجام می دهد مد دستی: می توانید با ارسال پیامک رله های یک و دو را کنترل کنید با ارسال دستور Heater on توسط پیامک رله یک روشن می شود با ارسال دستور Heater off توسط پیامک رله یک خاموش می شود با ارسال دستور Fan on توسط پیامک رله دو روشن می شود با ارسال دستور Fan off توسط پیامک رله دو خاموش می شود و با ارسال  دستور Temp  دمای  محیط به همراه وضعیت رله ها به شما ارسال می گردد …

پروژه ترموستات با قابلیت کنترل از راه دور توسط پیامک sms


  این پروژه دارای دو مد دستی و اتوماتیک می باشد در این صورت اگر دکمه up (بالاترین دکمه) را به مدت دوثانیه نگه دارید برد وارد حالت دستی می شود  و همچنین اگر دکمه Down (دکمه وسط) را به مدت دو ثانیه نگه دارید وارد مد اتوماتیک می شود مد اتوماتیک: بر طبق ست پوینت تنظیم شده  عمل کنترل دما را توسط سنسور ds18b20  انجام می دهد مد دستی: می توانید با ارسال پیامک رله های یک و دو را کنترل کنید با ارسال دستور Heater on توسط پیامک رله یک روشن می شود با ارسال دستور Heater off توسط پیامک رله یک خاموش می شود با ارسال دستور Fan on توسط پیامک رله دو روشن می شود با ارسال دستور Fan off توسط پیامک رله دو خاموش می شود و با ارسال  دستور Temp  دمای  محیط به همراه وضعیت رله ها به شما ارسال می گردد …

فنی و مهندسی

sim800 avr ترموستات اتوماسیون

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.