پروژه مالی – حقوق و دستمزد ۳۳ ص

پروژه مالی – حقوق و دستمزد ۳۳ ص

پروژه مالی - حقوق و دستمزد 33 ص

پروژه مالی – حقوق و دستمزد ۳۳ ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – ورودی سیستم حقوق و دستمزد
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۷
هدف و انگیزه انتخاب موضوع ……………………………………………………………………. ۸
سیستم حقوق و دستمزد ……………………………………………………………………………. ۹
اجزاء سیستم حقوق و دستمزد ۹
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد …………………………………………………… ۱۰
پرداخت حقوق و دستمزد…

حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.