پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر

پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر


یک کامپیوتر تحت شبکه که منابع را فراهم می سازد یک سرویس دهنده نامیده می شود. کامپیوتری که به این منابع دسترسی دارد را بعنوان یک ایستگاه کاری یا سرویس گیرنده می شناسیم. سرویس دهنده ها از قدرتمندترین کامپیوترهای  روی شبکه می باشند زیرا آنها جهت ارائه خدمات به بسیاری از نیازهای سایر کامپیوترها به قدرت بیشتری نیاز دارند. این پؤوزه دارای ۱۴۷ صفحه می باشد. نوع فایل: ورد …


یک کامپیوتر تحت شبکه که منابع را فراهم می سازد یک سرویس دهنده نامیده می شود. کامپیوتری که به این منابع دسترسی دارد را بعنوان یک ایستگاه کاری یا سرویس گیرنده می شناسیم. سرویس دهنده ها از قدرتمندترین کامپیوترهای  روی شبکه می باشند زیرا آنها جهت ارائه خدمات به بسیاری از نیازهای سایر کامپیوترها به قدرت بیشتری نیاز دارند. این پؤوزه دارای ۱۴۷ صفحه می باشد. نوع فایل: ورد …


یک کامپیوتر تحت شبکه که منابع را فراهم می سازد یک سرویس دهنده نامیده می شود. کامپیوتری که به این منابع دسترسی دارد را بعنوان یک ایستگاه کاری یا سرویس گیرنده می شناسیم. سرویس دهنده ها از قدرتمندترین کامپیوترهای  روی شبکه می باشند زیرا آنها جهت ارائه خدمات به بسیاری از نیازهای سایر کامپیوترها به قدرت بیشتری نیاز دارند. این پؤوزه دارای ۱۴۷ صفحه می باشد. نوع فایل: ورد …

فنی و مهندسی

پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر, مدیریت آی تی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.