پروژه کارگاه

پروژه کارگاه


  پروزه مورد مطالعه محدوده باغ دختران خرم آباد می باشد . که در سه فصل ۱-شناخت ۲-تحلیل ۳-طرح پیشنهادی تنظیم شده است ،که در فصل ها به موضوعات زیر پرداخته می شود : در بخش  شناخت  به بررسی مسائل زیر می پردازیم : معرفی شهر خرم آباد ،معرفی منطقه ، معرفی محدوده (شامل :۱.وجه تسمیه ۲. تاریخچه ۳. ویزگی های اقلیمی می شود.)،مطالعات فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی ،مشخصات بافت ، قدمت ابنیه ،تعداد طبقات ، کاربری اراضی ، نقشه بروزرسانی ،مطالعات جمعیتی (که خود شامل شش  بخش می شود که عبارت اند از:۱.تعداد افراد خانواده ۲.رنج سنی شاغلین ۳.جنسیت افراد ۴.افراد شاغل و نوع ۵.رنج سنی شاغلین ۶. درآمد سرپرست )،نقشه دسترسی ، توده و فضا ، محدوده بلافصل ، جداره و الحاقات ، درصد مساحت کاربری و سطوح ، جدول سطوح و سرانه . در بخش  تحلیل  به بررسی مسائل زیر می پردازیم : جدول وضع موجود و نیاز های محله ، ارزیابی سطوح و سرانه های موجود با سرانه های استاندارد ، جدول سوات ، جدول سوات از نگاهی جزئی تر شامل سوات اجتماعی ، سوات ساختاری و سوات بصری می شود ، نوع مداخله ، راهبردهای مداخله . دارای ۶ …


  پروزه مورد مطالعه محدوده باغ دختران خرم آباد می باشد . که در سه فصل ۱-شناخت ۲-تحلیل ۳-طرح پیشنهادی تنظیم شده است ،که در فصل ها به موضوعات زیر پرداخته می شود : در بخش  شناخت  به بررسی مسائل زیر می پردازیم : معرفی شهر خرم آباد ،معرفی منطقه ، معرفی محدوده (شامل :۱.وجه تسمیه ۲. تاریخچه ۳. ویزگی های اقلیمی می شود.)،مطالعات فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی ،مشخصات بافت ، قدمت ابنیه ،تعداد طبقات ، کاربری اراضی ، نقشه بروزرسانی ،مطالعات جمعیتی (که خود شامل شش  بخش می شود که عبارت اند از:۱.تعداد افراد خانواده ۲.رنج سنی شاغلین ۳.جنسیت افراد ۴.افراد شاغل و نوع ۵.رنج سنی شاغلین ۶. درآمد سرپرست )،نقشه دسترسی ، توده و فضا ، محدوده بلافصل ، جداره و الحاقات ، درصد مساحت کاربری و سطوح ، جدول سطوح و سرانه . در بخش  تحلیل  به بررسی مسائل زیر می پردازیم : جدول وضع موجود و نیاز های محله ، ارزیابی سطوح و سرانه های موجود با سرانه های استاندارد ، جدول سوات ، جدول سوات از نگاهی جزئی تر شامل سوات اجتماعی ، سوات ساختاری و سوات بصری می شود ، نوع مداخله ، راهبردهای مداخله . دارای ۶ …


  پروزه مورد مطالعه محدوده باغ دختران خرم آباد می باشد . که در سه فصل ۱-شناخت ۲-تحلیل ۳-طرح پیشنهادی تنظیم شده است ،که در فصل ها به موضوعات زیر پرداخته می شود : در بخش  شناخت  به بررسی مسائل زیر می پردازیم : معرفی شهر خرم آباد ،معرفی منطقه ، معرفی محدوده (شامل :۱.وجه تسمیه ۲. تاریخچه ۳. ویزگی های اقلیمی می شود.)،مطالعات فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی ،مشخصات بافت ، قدمت ابنیه ،تعداد طبقات ، کاربری اراضی ، نقشه بروزرسانی ،مطالعات جمعیتی (که خود شامل شش  بخش می شود که عبارت اند از:۱.تعداد افراد خانواده ۲.رنج سنی شاغلین ۳.جنسیت افراد ۴.افراد شاغل و نوع ۵.رنج سنی شاغلین ۶. درآمد سرپرست )،نقشه دسترسی ، توده و فضا ، محدوده بلافصل ، جداره و الحاقات ، درصد مساحت کاربری و سطوح ، جدول سطوح و سرانه . در بخش  تحلیل  به بررسی مسائل زیر می پردازیم : جدول وضع موجود و نیاز های محله ، ارزیابی سطوح و سرانه های موجود با سرانه های استاندارد ، جدول سوات ، جدول سوات از نگاهی جزئی تر شامل سوات اجتماعی ، سوات ساختاری و سوات بصری می شود ، نوع مداخله ، راهبردهای مداخله . دارای ۶ …

فنی و مهندسی

پروژه , کارگاه , شهرسازی , مهندسی , خرم آباد , نهایی, کامل , باغ دختران , محله , شناخت , تحلیل , طرح پیشنهادی, دانشجو , دانشجویی, لرستان, دانشگاه , خر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.