چرا آسمان آبی است؟

چرا آسمان آبی است؟

 

رنگ آبی یکی از رنگهای موجود در نور خورشید است. نور خورشید همچنان که از میان هوا می تابد پخش می شود و می شکند قسمت آبی رنگ نور خورشید بیشتر از دیگر رنگها می شکند و همین باعث می شود تا آسمان آبی به نظر برسد . اگر ما می توانستیم به بالای کره ی  هوا (یونیسفر) برویم آسمان به جای رنگ آبی که ما حالا می بینیم سیاه رنگ به نظر می آمد.

چرا آسمان آبی است؟
چرا آسمان آبی است؟

آفتاب نور سفید تولید می کند. اما نور سفید از رنگ های زیادی تشکیل شده: قرمز، زرد، نارنجی، سبز، آبی، نیلی و بنفش. رنگ یک موج است و هر رنگی طول موج متفاوتی دارد. بسامد رنگ ها هم یکی نیست.

رنگ های موجود در رنگین کمان بر اساس بسامدهایشان مرتب شده اند. بنفش، آبی و نیلی بسامدهای بالاتری از قرمز، نارنجی و زرد دارند.

وقتی نور سفید از خورشید به اتمسفر زمین می تابد، با مولکول های گاز تصادم می کند. این مولکول ها نور را پخش می کنند.

نورهای با طول موج پایین تر بیشتر، در اتمسفر پراکنده می شوند. نور آبی چون طول موج کمتری دارد، ده دقیقه بیشتر از نور قرمز پخش می شود. همچنین نور آبی بسامدی دارد که بسامد اتمها را به ارتعاش در می آورد نسبت به نور قرمز وقتی الکترونها به ملکول های هوا برخورد می کند آنها را به نوسان در می آورد که بسامد آنها از بسامد نور آبی بیشتر می شود.

این دلیلی است که نور در هوا آبی به نظر می آید و نام این پدیده انتشار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.