کاربردهای طراحی مکانیزم لنگ آونگ در ماشینهای اتوماتیک

کاربردهای طراحی مکانیزم لنگ آونگ در ماشینهای اتوماتیک

 


مقالات علمی پژوهشی مکانیک با فرمت Pdf صفحات ۱۸ چکیده:طراحی مکانیزم لنگ آونگ که دارای کاربردهای فراوانی در ماشین های اتوماتیک مختلف دارد. از دیدگاه توابع هدف زاویه –انتقال و کورس خروجی مکانیزم و زمان رفت و برگشت دلخواه مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین با معرفی محدودیتها طوللینکها و شرط گراشف در مکانیزم لنگ آونگ به طراحی این مکانیزم با استفاده از روش ازدحام ذرات پرداخته شده و با نتایج –مراجع ذکر شد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.