کارتحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران


تعداد صفحات ۶۱ فرمت word   توضیحات محصول چکیده: عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازاتهاست (در مقابل موارد شخصی سقوط مجازات)، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای درا که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند، بیشتر از اجرای آن می‌داند. اهمیت این نهاد در حقوق کیفری نظامهای حقوقی امروزهء دنیا، به حدی است که برای اجرای آن، گاهی اصل حتمی بودن مجازاتها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‌شود. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است، بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، این نهاد در قوانین کیفری لحاظ شده است، بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مادهء ۲۴ قانون مجازات اسلامی اشاره به این موضوع دارد. با توجه به اهمیت موضوع و همچنین ابهام و اجمال قوانین مذکور و اختلاف نظرات در این باره، در این پایان‌نامه سعی شده تا ضمن بررسی مبانی تئوریک عفو، با بیان نقاط مبهم و مجمل این نهاد جایگاه آن در حقوق کیفری ایران مشخص شود.   فهرست …

کارتحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران


تعداد صفحات ۶۱ فرمت word   توضیحات محصول چکیده: عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازاتهاست (در مقابل موارد شخصی سقوط مجازات)، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای درا که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند، بیشتر از اجرای آن می‌داند. اهمیت این نهاد در حقوق کیفری نظامهای حقوقی امروزهء دنیا، به حدی است که برای اجرای آن، گاهی اصل حتمی بودن مجازاتها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‌شود. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است، بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، این نهاد در قوانین کیفری لحاظ شده است، بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مادهء ۲۴ قانون مجازات اسلامی اشاره به این موضوع دارد. با توجه به اهمیت موضوع و همچنین ابهام و اجمال قوانین مذکور و اختلاف نظرات در این باره، در این پایان‌نامه سعی شده تا ضمن بررسی مبانی تئوریک عفو، با بیان نقاط مبهم و مجمل این نهاد جایگاه آن در حقوق کیفری ایران مشخص شود.   فهرست …

کارتحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران


تعداد صفحات ۶۱ فرمت word   توضیحات محصول چکیده: عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازاتهاست (در مقابل موارد شخصی سقوط مجازات)، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای درا که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند، بیشتر از اجرای آن می‌داند. اهمیت این نهاد در حقوق کیفری نظامهای حقوقی امروزهء دنیا، به حدی است که برای اجرای آن، گاهی اصل حتمی بودن مجازاتها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‌شود. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است، بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، این نهاد در قوانین کیفری لحاظ شده است، بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مادهء ۲۴ قانون مجازات اسلامی اشاره به این موضوع دارد. با توجه به اهمیت موضوع و همچنین ابهام و اجمال قوانین مذکور و اختلاف نظرات در این باره، در این پایان‌نامه سعی شده تا ضمن بررسی مبانی تئوریک عفو، با بیان نقاط مبهم و مجمل این نهاد جایگاه آن در حقوق کیفری ایران مشخص شود.   فهرست …

علوم انسانی

کار,تحقیقی, جایگاه, عفو, در, حقوق, کیفری, ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.