کارتحقیقی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری

کارتحقیقی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری

کارتحقیقی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری


تعداد صفحات ۷۳ فرمت word   توضیحات محصول چکیده روزافزون جرم و جنایت یکی از مشکلاتی است که انسان عصر حاضر با آن روبه رو است. نگارنده اعتقاد دارد که علّت اصلی این مشکلات، جدا شدن انسان از فطرت انسانی و آموزه های وحیانی است; در حالی که قرآن کریم از بینش ها و راه حل های عملی برای فائق آمدن بر این مشکلات و پیشگیری از انحراف های اجتماعی سرشار است. وی با رویکردی قرآنی، عوامل و ریشه های درونی جرم و انحراف را پژوهش کرده است. در یک بخش از رساله، به بحث از سابقه، تعریف، هدف و فایده آسیب شناسی اجتماعی، ماهیت انحراف و کجروی از منظر جامعه شناسی، و ذکر برخی دیدگاه ها در این زمینه و نیز ذکر اقسام انحراف و کجروی از زاویه آسیب شناسی اجتماعی و از نگاه آیات قرآن پرداخته، و در بخش دیگر، علل و عوامل پیدایش انحراف و جرم را در تبیین مفاهیمی چون عامل، علّت، انگیزه و شرط جرم و نیز تک عاملی بودن جرم و انحراف و جزمیت یا عدم جزمیت عوامل آن و نیز عوامل درونی جرم و انحراف، از جمله وراثت، عوامل زیستی و عوامل روانی عاطفی آن بررسی کرده، و در هر مورد آیات مربوط به موضوع را آورده رشد است شیوه تدوین، تنظ …

کارتحقیقی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری


تعداد صفحات ۷۳ فرمت word   توضیحات محصول چکیده روزافزون جرم و جنایت یکی از مشکلاتی است که انسان عصر حاضر با آن روبه رو است. نگارنده اعتقاد دارد که علّت اصلی این مشکلات، جدا شدن انسان از فطرت انسانی و آموزه های وحیانی است; در حالی که قرآن کریم از بینش ها و راه حل های عملی برای فائق آمدن بر این مشکلات و پیشگیری از انحراف های اجتماعی سرشار است. وی با رویکردی قرآنی، عوامل و ریشه های درونی جرم و انحراف را پژوهش کرده است. در یک بخش از رساله، به بحث از سابقه، تعریف، هدف و فایده آسیب شناسی اجتماعی، ماهیت انحراف و کجروی از منظر جامعه شناسی، و ذکر برخی دیدگاه ها در این زمینه و نیز ذکر اقسام انحراف و کجروی از زاویه آسیب شناسی اجتماعی و از نگاه آیات قرآن پرداخته، و در بخش دیگر، علل و عوامل پیدایش انحراف و جرم را در تبیین مفاهیمی چون عامل، علّت، انگیزه و شرط جرم و نیز تک عاملی بودن جرم و انحراف و جزمیت یا عدم جزمیت عوامل آن و نیز عوامل درونی جرم و انحراف، از جمله وراثت، عوامل زیستی و عوامل روانی عاطفی آن بررسی کرده، و در هر مورد آیات مربوط به موضوع را آورده رشد است شیوه تدوین، تنظ …

کارتحقیقی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری


تعداد صفحات ۷۳ فرمت word   توضیحات محصول چکیده روزافزون جرم و جنایت یکی از مشکلاتی است که انسان عصر حاضر با آن روبه رو است. نگارنده اعتقاد دارد که علّت اصلی این مشکلات، جدا شدن انسان از فطرت انسانی و آموزه های وحیانی است; در حالی که قرآن کریم از بینش ها و راه حل های عملی برای فائق آمدن بر این مشکلات و پیشگیری از انحراف های اجتماعی سرشار است. وی با رویکردی قرآنی، عوامل و ریشه های درونی جرم و انحراف را پژوهش کرده است. در یک بخش از رساله، به بحث از سابقه، تعریف، هدف و فایده آسیب شناسی اجتماعی، ماهیت انحراف و کجروی از منظر جامعه شناسی، و ذکر برخی دیدگاه ها در این زمینه و نیز ذکر اقسام انحراف و کجروی از زاویه آسیب شناسی اجتماعی و از نگاه آیات قرآن پرداخته، و در بخش دیگر، علل و عوامل پیدایش انحراف و جرم را در تبیین مفاهیمی چون عامل، علّت، انگیزه و شرط جرم و نیز تک عاملی بودن جرم و انحراف و جزمیت یا عدم جزمیت عوامل آن و نیز عوامل درونی جرم و انحراف، از جمله وراثت، عوامل زیستی و عوامل روانی عاطفی آن بررسی کرده، و در هر مورد آیات مربوط به موضوع را آورده رشد است شیوه تدوین، تنظ …

علوم انسانی

کار,تحقیقی, عوامل, موجهه, جرم, عوامل, رافع, مسئولیت ,کیفری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.