کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی..

کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی..

کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی..

کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی..

فهرست
عنوان صفحه
 فصل اول معرفی پایان نامه…۱
۱- ۱ مقدمه .. ۲
۱- ۲ هدف تحقیق… ۳
۱-۳ بیان مسئله و موضوع تحقیق…۳
۱- ۴ اهمیت مساله تحقیق(ضرورت تحقیق).. ۴
۱- ۵ انگیزه محقق در انتخاب موضوع..۵
۱- ۶ قلمرو تحقیق و مشخص کردن واحد تجزیه و تحلیل۵
۱- ۷ تعیین سوال پژوهش..۶
فصل دوم سوابق تحقیق………………………. ۷
۲- ۱ نشانه شناسی ………………………… ۸
۲- ۱ -۱ تاریخچه نشانه شناسی ………………… ۸
۲-۱- ۲ تعریف نشانه …………………………… ۹
۲-۱-۳ فردینان دو سوسور ……………………….. ۱۰
۲-۱-۴…

سایر رشته های هنر

کارکرد نماد نشانه,اسطوره در فیلمنامه ها,word,دانلود پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.