کتاب اصول واکسیناسیون و آموزش کاربردی آن در دامپزشکی

کتاب اصول واکسیناسیون و آموزش کاربردی آن در دامپزشکی


کتاب اصول واکسیناسیون و آموزش کاربردی آن در دامپزشکی تدوین و تهیه : وت جزوه . سل فایل شامل : آشنایی با مکانیسم دفاعی بدن ، واکسن و اصول واکسیناسیون توضیحات کامل درمورد مکانیسم دفاعی بدن شامل ایمنی همورال و اختصاصی و ایمن سازی و… تعریف واکسن و توضیحات درمورد نحوه ی ساخت و عملکرد در ساختار دفاعی آن ویژگی واکسن و تفاوت آن با دارو و توضیحاتی در مورد عملکرد و نحوه اثر آن شناخت انواع و اشکال مختلف واکسن آشنایی با انواع روش تزریق در حیوانات مختلف و توضیحات درمورد ویژگی هرکدام از آنها و همچنین توضیحات در مورد هرکدام از روشها و توصیه های مهم آشنایی با لازم برای واکسیناسیون مطلوب شرایط نگهداری و حمل و نقل واکسن و وسایل تزریق نحوه معدوم سازی وسایل مصرفی واکسیناسیون دلایل احتمالی پاسخ نامناسب دام نسبت به واکسن و آشنایی با عوارض جانبی واکسن ونحوه مقابله با آن در حیوانات مختلف انواع واکسن های دامی و نحوه ی استفاده از آنها توضیحات کامل درمورد واکسنهای مختلف اعم از آگالاکسی ، آبله ، آنتراکس و…. آشنایی با اطلاعات مربوط به حجم ویال واکسنهای دامی ، آنتی ژن ها و میزان مصرف در انواع دام و نحوه ی …


کتاب اصول واکسیناسیون و آموزش کاربردی آن در دامپزشکی تدوین و تهیه : وت جزوه . سل فایل شامل : آشنایی با مکانیسم دفاعی بدن ، واکسن و اصول واکسیناسیون توضیحات کامل درمورد مکانیسم دفاعی بدن شامل ایمنی همورال و اختصاصی و ایمن سازی و… تعریف واکسن و توضیحات درمورد نحوه ی ساخت و عملکرد در ساختار دفاعی آن ویژگی واکسن و تفاوت آن با دارو و توضیحاتی در مورد عملکرد و نحوه اثر آن شناخت انواع و اشکال مختلف واکسن آشنایی با انواع روش تزریق در حیوانات مختلف و توضیحات درمورد ویژگی هرکدام از آنها و همچنین توضیحات در مورد هرکدام از روشها و توصیه های مهم آشنایی با لازم برای واکسیناسیون مطلوب شرایط نگهداری و حمل و نقل واکسن و وسایل تزریق نحوه معدوم سازی وسایل مصرفی واکسیناسیون دلایل احتمالی پاسخ نامناسب دام نسبت به واکسن و آشنایی با عوارض جانبی واکسن ونحوه مقابله با آن در حیوانات مختلف انواع واکسن های دامی و نحوه ی استفاده از آنها توضیحات کامل درمورد واکسنهای مختلف اعم از آگالاکسی ، آبله ، آنتراکس و…. آشنایی با اطلاعات مربوط به حجم ویال واکسنهای دامی ، آنتی ژن ها و میزان مصرف در انواع دام و نحوه ی …


کتاب اصول واکسیناسیون و آموزش کاربردی آن در دامپزشکی تدوین و تهیه : وت جزوه . سل فایل شامل : آشنایی با مکانیسم دفاعی بدن ، واکسن و اصول واکسیناسیون توضیحات کامل درمورد مکانیسم دفاعی بدن شامل ایمنی همورال و اختصاصی و ایمن سازی و… تعریف واکسن و توضیحات درمورد نحوه ی ساخت و عملکرد در ساختار دفاعی آن ویژگی واکسن و تفاوت آن با دارو و توضیحاتی در مورد عملکرد و نحوه اثر آن شناخت انواع و اشکال مختلف واکسن آشنایی با انواع روش تزریق در حیوانات مختلف و توضیحات درمورد ویژگی هرکدام از آنها و همچنین توضیحات در مورد هرکدام از روشها و توصیه های مهم آشنایی با لازم برای واکسیناسیون مطلوب شرایط نگهداری و حمل و نقل واکسن و وسایل تزریق نحوه معدوم سازی وسایل مصرفی واکسیناسیون دلایل احتمالی پاسخ نامناسب دام نسبت به واکسن و آشنایی با عوارض جانبی واکسن ونحوه مقابله با آن در حیوانات مختلف انواع واکسن های دامی و نحوه ی استفاده از آنها توضیحات کامل درمورد واکسنهای مختلف اعم از آگالاکسی ، آبله ، آنتراکس و…. آشنایی با اطلاعات مربوط به حجم ویال واکسنهای دامی ، آنتی ژن ها و میزان مصرف در انواع دام و نحوه ی …

علوم پزشکی

واکسیناسیون,واکسیناسیون دام,دامپزشکی,کتاب دامپزشکی,کتاب واکسیناسیون دامپزشکی,کتاب آموزش واکسیناسیون دامپزشکی,دوز واکسن در دامپزشکی,دوز و?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.