کد متلب پیدا کردن اعداد کامل بین ۲ تا ۱۰۰۰۰

کد متلب پیدا کردن اعداد کامل بین ۲ تا ۱۰۰۰۰


کد متلب پیدا کردن اعداد کامل بین ۲ تا ۱۰۰۰۰ در نظریه اعداد، عدد کامل، یک عدد صحیح مثبت است که برابر با مجموع مقسوم‌علیه‌های سرهٔ مثبت خود (همهٔ مقسوم‌علیه‌های مثبتش غیر از خود عدد) باشد. برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید. …

 


کد متلب پیدا کردن اعداد کامل بین ۲ تا ۱۰۰۰۰ در نظریه اعداد، عدد کامل، یک عدد صحیح مثبت است که برابر با مجموع مقسوم‌علیه‌های سرهٔ مثبت خود (همهٔ مقسوم‌علیه‌های مثبتش غیر از خود عدد) باشد. برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید. …

 


کد متلب پیدا کردن اعداد کامل بین ۲ تا ۱۰۰۰۰ در نظریه اعداد، عدد کامل، یک عدد صحیح مثبت است که برابر با مجموع مقسوم‌علیه‌های سرهٔ مثبت خود (همهٔ مقسوم‌علیه‌های مثبتش غیر از خود عدد) باشد. برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید. …

 

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

کد متلب پیدا کردن اعداد کامل بین ۲ تا ۱۰۰۰۰, عدد کامل, اعداد کامل