گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی

گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی

گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی


در قالب فایل ورد که شامل ۵۷ صفحه و قابل ویرایش می باشد          فهرست مطالب     چکیده :     کلید واژه :     مقدمه     به طور کلی تبدیل واحد ها به انواع مختلفی از قبیل:     اهمیت وضرورت تحقیق     برخورد بامسئله (تشخیص مسئله )     انگیزه تحقیق:     اهداف تحقیق:     اهداف (اولیه ،میانی و نهایی)     توصیف وضع موجود :     شواهدیک وگرد آوری اطلاعات     شاخص های کیفی و وضع موجود  :     شاخص های کمی وضع موجود :     نمودار شماره ۱: ارزیابی آزمون های ابتدایی مداد کاغذی آذرماه     درصد فراوانی نتایج آزمون عملکردی ریاضی     جدول شماره ۱ : درصد فراوانی نتایج آزمون عملکردی ریاضی دی ماه بر اساس مقیاس درجه بندی در اوایل سال تحصیلی ۹۵-۹۴     نمودارشماره ۲:  نمایش نتایج آزمون عملکردی دی ماه بر اساس تعداد نفرات     ج …

گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی


در قالب فایل ورد که شامل ۵۷ صفحه و قابل ویرایش می باشد          فهرست مطالب     چکیده :     کلید واژه :     مقدمه     به طور کلی تبدیل واحد ها به انواع مختلفی از قبیل:     اهمیت وضرورت تحقیق     برخورد بامسئله (تشخیص مسئله )     انگیزه تحقیق:     اهداف تحقیق:     اهداف (اولیه ،میانی و نهایی)     توصیف وضع موجود :     شواهدیک وگرد آوری اطلاعات     شاخص های کیفی و وضع موجود  :     شاخص های کمی وضع موجود :     نمودار شماره ۱: ارزیابی آزمون های ابتدایی مداد کاغذی آذرماه     درصد فراوانی نتایج آزمون عملکردی ریاضی     جدول شماره ۱ : درصد فراوانی نتایج آزمون عملکردی ریاضی دی ماه بر اساس مقیاس درجه بندی در اوایل سال تحصیلی ۹۵-۹۴     نمودارشماره ۲:  نمایش نتایج آزمون عملکردی دی ماه بر اساس تعداد نفرات     ج …

گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی


در قالب فایل ورد که شامل ۵۷ صفحه و قابل ویرایش می باشد          فهرست مطالب     چکیده :     کلید واژه :     مقدمه     به طور کلی تبدیل واحد ها به انواع مختلفی از قبیل:     اهمیت وضرورت تحقیق     برخورد بامسئله (تشخیص مسئله )     انگیزه تحقیق:     اهداف تحقیق:     اهداف (اولیه ،میانی و نهایی)     توصیف وضع موجود :     شواهدیک وگرد آوری اطلاعات     شاخص های کیفی و وضع موجود  :     شاخص های کمی وضع موجود :     نمودار شماره ۱: ارزیابی آزمون های ابتدایی مداد کاغذی آذرماه     درصد فراوانی نتایج آزمون عملکردی ریاضی     جدول شماره ۱ : درصد فراوانی نتایج آزمون عملکردی ریاضی دی ماه بر اساس مقیاس درجه بندی در اوایل سال تحصیلی ۹۵-۹۴     نمودارشماره ۲:  نمایش نتایج آزمون عملکردی دی ماه بر اساس تعداد نفرات     ج …

عمومی و آزاد

گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی, بهبود توان یادگیری ,مفهومی درس تبدیل ,واحد ها ی کلاس ششم ,بااستفاده از بازی بومی محلی,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.