ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎﯼ Moor House ﻟﻨﺪن

 


ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎﯼ Moor Houseﻟﻨﺪن ﺷﻤﻊ هﺎﯼ ﻋﻤﻴﻖ ﻏﻼف دار ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮوﺗﯽ و دﻳﻮارهﺎﯼ ﺣﺎﻳﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ﭼﮑﻴﺪﻩ : ﺳﺎﺧﺖ دار ﺷﻤﻊ هﺎﯼ ﻏﻼف دار ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮوﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﮏ اﺑﻌﺎد ، ﮐﺎر ﻡﻬﻢ ﺑﻮد ٨۵ m اﻡﺎ اﻧﺠﺎم دادن اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺳﺎﻳﺖ ﻡﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ۵٣m در و ﻋﻤﻖ ﺑﻮد ٣٫۵m زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ . ، ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن هﺎﯼ ﺷﻤﻌﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻳﺮﮔﺬر Cross Rail درﺑﺮاﺑﺮﺣﺮﮐﺖ هﺎﯼ ﺁﺗﯽ زﻡﻴﻦ در اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻧﻞ هﺎﯼ ﮐﻪ ﺷﺮق وﻏﺮب ﻟﻨﺪن را ﺑﻪ هﻢ ﻡﺮﺗﺒﻂ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ واز ز ﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.