ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت درس ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و راﻫﺴﺎزی ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﭼﻐﺎرت : ۱۲۸۶ اﻳﻦ ﻣﻌﺪن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻪ آن ﻣﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎری ,آﺗﺸﻜﺎری ,ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎرﮔﻴﺮی و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد در آن اﻧﺠﺎم . ۱۰۰*۵۰ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻣﺴﺎﺣﺖ ۱۵ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ و در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و از روش ﺿـﺮﺑﻪ ای , ﺷﻮد BTH دوراﻧﻲ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ شود. ۹۵ % ﺳﻨﮓ آﻫﻦ , ۱ آﺗﺸﺒﺎری ﺷﺪه و اﺑﻌﺎد زﻳﺮ ﻣﺘﺮ ﺑـﺎرﮔﻴﺮی و اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻴـﺸﻮد . BTHدر ﻴﻤﺘﺮِ ۱۵ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ۱۶۵ ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ درﻣﻲ آﻳﺪ …