۳۶۷ – مطالعه مفهوم اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه و بررسی وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن


                  فرمت فایل:   ورد  Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: ۷۳         فهرست عناوین فصل اول : مقدمه ۱- تعریف اکراه ۱-۱- تعریف لغوی ۱-۲- تعریف اصطلاحی ۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ۱- ارکان اکراه ۱-۱- وجود مکره بالفتح ۱-۲- وجود مکره با کلر ۱-۳- تهدید و اکراه ۱-۴-قلمرو اکراه ۲-عناصر اکراه ۲-۱- انجام عمل ۲-۲- موثر بودن تهدید ۲-۳- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید ۲-۴- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور ۲-۵- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او ۲-۶- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید ۲-۷- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید ۲-۸- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه ۳- مقایسه اکراه بااجبار ۳-۱- تعریف اجبار ۳-۲- تفاوت اجبار واکراه ۴- مقایسه اکراه با اضطرار ۴-۱- تعریف اضطرار ۴-۲- ارکان اضطرار ۴-۳- تفاوت اکراه بااضطرار ۴-۴- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.