پرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگری پرسشنامه پرخاشگری معرفی آزمون نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (1992)،...

جزوه مالیه عمومی و بودجه

جزوه مالیه عمومی و بودجه جزوه مالیه عمومی و بودجه جزوه مالیه عمومی و بودجه - دکتر کنعانی کاشانی منبع : کتاب مالیه عمومی...