شبگرام

شبگرام شبگرام(شبگرام) مانند برنامه اصلي تلگرام از API هاي عمومي و آزاد تلگرام استفاده مي کند و مستقيما به سرور اصلي تلگرام متصل مي...