تفاوت بین کارایی، اثربخشی و بهره‌وری

تفاوت بین کارایی، اثربخشی و بهره‌وری فهرست مطالب: تعريف واژگان مفهوم بهره‌وری= اثربخشی + کارایی  کارایی (Effectiveness)  اثربخشی (EFFECTIVENESS) تعاریفی‌‌ از اثربخشی تفاوت بين...