آزمون حافظه وکسلر فرم الف


آزمون حافظه وکسلر که به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه بکار برده می شود نتیجه ده سال تحقیق و بررسی د ر زمینه حافظه عملی، ساده و فوری بوده و اطلاعاتی را باری تفکیک اختلالات عضوی وکنشی حافظه بدست می دهد.   تعداد صفحات: 10 شامل: پرسشنامه – دستور العمل اجرا نوع فایل: WORD …