آموزش جامع نسخه پیچی و تکنسینی داروخانهبسم الله الرحمن الرحیم آموزش مهارت نسخه پیچی و تکنسینی در داروخانه و معرفی کل داروها مجموعه آموزشی جامع نسخه پیچی و تکنسینی داروخانه و کلیه مسائل مربوط به کار در داروخانه و آشنایی با اختصرات دارویی و کل اسامی تجاری داروهای کاربردی در نسخ کل پزشکان در ایران میباشد.. اگر تصمیم به کار در داروخانه را دارید حتما این پکج را تهیه کنید قیمت این پکج جامع 10000تومان میباشد… …