آموزش گشایش اسلاو برای سیاه

توضیحات

آموزش گشایش اسلاو برای سیاه

آموزش گشایش اسلاو برای سیاه


مدرس : آرمان گلبیدی  مدت زمان آموزش : ۱۲ ساعت   زبان : فارسی  فایل ویدئویی +  فایل PGN مقدمه ای بر ایستادگی در برابر d4 با گشایش اسلاو : پکیج ایستادگی در برابر d4 سفید با گشایش اسلاو  mp4 +  PGNزمانی که شما با مهره سیاه در برابر سفید به دفاع می پردازید می باید در برابر e4 , d4 و گشایش های انگلیسی و رتی آمادگی کامل را داشته باشید . در برابر d4  شما از گشایش هندی شاه , هلندی و اسلاو می توانید بهره ببرید . که در این پکیج ۱۱ ساعته تیم آموزشی VChess به بررسی گشایش اسلاو در برابر d4 خواهیم پرداخت . یکی از مزیت های بزرگ این پکیج همراه بودن فایل pgn  آموزش به همراه فایل های ویدئویی است که کار شما را برای مرور درس ها قبل از مسابقه آسان خواهد کرد . محتویات این پکیج : ایستادگی در برابر گامبی وزیر سفید با ورود به شاخه ی اسلاو مران واریانت چبچنکوفایستادگی در برابر Bg5 با ورود به شاخه ی اسلاو واریانت باتوینیکبررسی تمام شاخه های اسلاو تعویضی همراه با اتودهای شخصیسیستم ضد کاتالان با پذیرش قربانی پیاده سفیدگشایش ضد لندن با شاخه&z …

آموزش گشایش اسلاو برای سیاه


مدرس : آرمان گلبیدی  مدت زمان آموزش : ۱۲ ساعت   زبان : فارسی  فایل ویدئویی +  فایل PGN مقدمه ای بر ایستادگی در برابر d4 با گشایش اسلاو : پکیج ایستادگی در برابر d4 سفید با گشایش اسلاو  mp4 +  PGNزمانی که شما با مهره سیاه در برابر سفید به دفاع می پردازید می باید در برابر e4 , d4 و گشایش های انگلیسی و رتی آمادگی کامل را داشته باشید . در برابر d4  شما از گشایش هندی شاه , هلندی و اسلاو می توانید بهره ببرید . که در این پکیج ۱۱ ساعته تیم آموزشی VChess به بررسی گشایش اسلاو در برابر d4 خواهیم پرداخت . یکی از مزیت های بزرگ این پکیج همراه بودن فایل pgn  آموزش به همراه فایل های ویدئویی است که کار شما را برای مرور درس ها قبل از مسابقه آسان خواهد کرد . محتویات این پکیج : ایستادگی در برابر گامبی وزیر سفید با ورود به شاخه ی اسلاو مران واریانت چبچنکوفایستادگی در برابر Bg5 با ورود به شاخه ی اسلاو واریانت باتوینیکبررسی تمام شاخه های اسلاو تعویضی همراه با اتودهای شخصیسیستم ضد کاتالان با پذیرش قربانی پیاده سفیدگشایش ضد لندن با شاخه&z …

آموزش گشایش اسلاو برای سیاه


مدرس : آرمان گلبیدی  مدت زمان آموزش : ۱۲ ساعت   زبان : فارسی  فایل ویدئویی +  فایل PGN مقدمه ای بر ایستادگی در برابر d4 با گشایش اسلاو : پکیج ایستادگی در برابر d4 سفید با گشایش اسلاو  mp4 +  PGNزمانی که شما با مهره سیاه در برابر سفید به دفاع می پردازید می باید در برابر e4 , d4 و گشایش های انگلیسی و رتی آمادگی کامل را داشته باشید . در برابر d4  شما از گشایش هندی شاه , هلندی و اسلاو می توانید بهره ببرید . که در این پکیج ۱۱ ساعته تیم آموزشی VChess به بررسی گشایش اسلاو در برابر d4 خواهیم پرداخت . یکی از مزیت های بزرگ این پکیج همراه بودن فایل pgn  آموزش به همراه فایل های ویدئویی است که کار شما را برای مرور درس ها قبل از مسابقه آسان خواهد کرد . محتویات این پکیج : ایستادگی در برابر گامبی وزیر سفید با ورود به شاخه ی اسلاو مران واریانت چبچنکوفایستادگی در برابر Bg5 با ورود به شاخه ی اسلاو واریانت باتوینیکبررسی تمام شاخه های اسلاو تعویضی همراه با اتودهای شخصیسیستم ضد کاتالان با پذیرش قربانی پیاده سفیدگشایش ضد لندن با شاخه&z …

کتاب ، جزوه

گشایش اسلاو , گشایش در برابر سفید , گشایش در برابر d4