اثربخشی مناطق ویژه اقتصادی بر ساختار پردازش صادرات: بررسی عملکرد در سطح کلانEffectiveness of SEZs Over EPZs Structure: The Performance at Aggregate Level


اثربخشي مناطق ويژه اقتصادي بر ساختار پردازش صادرات: بررسي عملكرد در سطح كلانEffectiveness of SEZs Over EPZs Structure: The Performance at Aggregate Level چكيده شواهد تجربي درباره اثر بخشي مناطق ويژه اقتصادي نسبت به مناطق پردازش صادرات در اين مقاله مورد تحليل قرار گرفته است. در اين مطالعه، با جمع آوري داده ها از 7 منطقه ويژه اقتصادي شناخته شده از سال 1986-1987 و سالهاي 2007-2008 تحليل مورد نظر انجام گرفت. اين مطالعه نشان مي دهد كه معرفي مناطق ويژه اقتصادي به جاي مدل قبلي آن يعني مناطق پردازش صادرات، تاثير مثبت و معناداري بر عملكرد آن در سطح كلان دارد. با اين حال، از نظر كمك به تجارت ملي، مناطق ويژه هند نسبت به انتظارات سياست گذاران عقب هستند. علاوه بر اين، به نظر نمي رسد كه سياست مناطق ويژه اقتصادي در تنوع بخشيدن صادرات موفق بوده باشد و اين به نوبه خود بر صادرات توسط مناطق ويژه اقتصادي اثر مستقيم دارد. به هرحال، با توجه به اينكه مشخص شده، اين مناطق نسبت به شوك هاي خارجي نيز حساس هستند، در اين مقاله ما در انتخاب مناطق ويژه اقتصادي به شدت دقت مي كنيم و بررسي دقيق از مراحل تصويب اين …