ارزیابی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی پس از تصویب قانون مناطق ویژه اقتصادی An Evaluation of Special Economic Zones (SEZs) Performance Post SEZs Act 20052005


                                  ارزيابي عملكرد مناطق ويژه اقتصادي پس از تصويب قانون مناطق ويژه اقتصادي 2005 An Evaluation of Special Economic Zones (SEZs) Performance Post SEZs Act 2005     چكيده در چند دهه اخير، مناطق ويژه اقتصادي موتور رشد بسياري از كشورهاي در حال توسعه سراسر جهان بوده است طرح مناطق ويژه اقتصادي جهت ارائه فضاي خاص به منظور تبادل تجارب و تخصص در تجارت بين الملل در دو سطح دولت محلي و مركزي معرفي شد. در اين حالت مناطق ويژه هند، اقتصاد هند را با اقتصاد جهان سازگار كرده اند. با توجه به افزايش سرعت رشد اقتصادي قانون مناطق ويژه اقتصادي در سال 2005 تصويب شد. تا جايي كه دولت 491 منطقه ويژه اقتصادي را به رسميت تصويب كرد. كه از اين تعداد 199 منطقه در حال حاضر صادرات در بخش هاي مختلف به خصوص در زمينه فناوري اطلاعات، داروسازي و بخش هاي شيميايي آغاز كرد. دولت هند جهت جذب سرمايه گذاران خارجي، مشوق هاي زيادي قرار داده و به طور جدي جهت توسعه مناطق اقدام كرد. عملكرد مناطق ويژه اقتصاد …