الگوی تدریس ، الگوی پیش سازمان دهنده علوم پنجم زمین لرزه

الگوی تدریس ، الگوی پیش سازمان دهنده علوم پنجم زمین لرزه

الگوی تدریس ، الگوی پیش سازمان دهنده علوم پنجم زمین لرزه

الگوی تدریس ، الگوی پیش سازمان دهنده( روش -توضیحی ) علوم پایه ی پنجم زمین لرزه
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۶
 
 
 
 
هدف کلی درس : آشنایی دانش آموزان با زمین لرزه ، آشنایی دانش آموزان با مهارت های ایمنی از زمین لرزه ، کنجکاوی نسبت به پدیده های طبیعی
وسایل مورد نیاز :
تصاویری از خرابی های حاصل از زلزله ، تصاویر مهارت های ایمنی از زمین لرزه ، تصاویر کتاب
شعار ( آرامش وخون سردی خودرا درمدت زمین لرزه حفظ کنید ) برروی مقوا
ارزشیابی…

الگوی تدریس ، الگوی پیش سازمان دهنده علوم پنجم زمین لرزه

الگوی تدریس ، الگوی پیش سازمان دهنده( روش -توضیحی ) علوم پایه ی پنجم زمین لرزه
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۶
 
 
 
 
هدف کلی درس : آشنایی دانش آموزان با زمین لرزه ، آشنایی دانش آموزان با مهارت های ایمنی از زمین لرزه ، کنجکاوی نسبت به پدیده های طبیعی
وسایل مورد نیاز :
تصاویری از خرابی های حاصل از زلزله ، تصاویر مهارت های ایمنی از زمین لرزه ، تصاویر کتاب
شعار ( آرامش وخون سردی خودرا درمدت زمین لرزه حفظ کنید ) برروی مقوا
ارزشیابی…

الگوی تدریس ، الگوی پیش سازمان دهنده علوم پنجم زمین لرزه

الگوی تدریس ، الگوی پیش سازمان دهنده( روش -توضیحی ) علوم پایه ی پنجم زمین لرزه
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۶
 
 
 
 
هدف کلی درس : آشنایی دانش آموزان با زمین لرزه ، آشنایی دانش آموزان با مهارت های ایمنی از زمین لرزه ، کنجکاوی نسبت به پدیده های طبیعی
وسایل مورد نیاز :
تصاویری از خرابی های حاصل از زلزله ، تصاویر مهارت های ایمنی از زمین لرزه ، تصاویر کتاب
شعار ( آرامش وخون سردی خودرا درمدت زمین لرزه حفظ کنید ) برروی مقوا
ارزشیابی…

سایر رشته های فنی مهندسی