باغ ایرانی و تحلیل باغ فین کاشان و ارم شیراز

توضیحات

باغ ایرانی و تحلیل باغ فین کاشان و ارم شیراز

باغ ایرانی و تحلیل باغ فین کاشان و ارم شیراز


فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت پاورپوینتی در ۴۲ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و نقشه می باشد. فهرست مطالب فایل دانلودی: باغ ایرانی —-» زمین / هندسه باغ ایرانی /کوشک /آب در باغ /گیاهان باغ  تحلیل باغ فین کاشان—»موقعیت باغ فین- کاشان /موقعیت باغ در شهر /شبکه های دسترسی در وضع موجود /تاریخچه باغ فین کاشان /معرفی و شکل گیری باغشاه فین /کوشک /محورهای باغ /بازشناسی کاربری های وضع موجود / آب /نقشه چگونگی حضور آب و شکل حرکت آن در باغ /نقشه جهت حرکت آب بر اساس شیب زمین در باغ /گیاهان باغ /نقشه دسترسی ها تحلیل باغ ارم شیراز—–»موقعیت باغ در شهر /تاریخچه /دید و منظر /عرصه وفضای باغ  /استخر /ورودی باغ /محور اصلی باغ /کوشک /گیاهان باغ /شیوه آبیاری باغ نتیجه گیری …

باغ ایرانی و تحلیل باغ فین کاشان و ارم شیراز


فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت پاورپوینتی در ۴۲ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و نقشه می باشد. فهرست مطالب فایل دانلودی: باغ ایرانی —-» زمین / هندسه باغ ایرانی /کوشک /آب در باغ /گیاهان باغ  تحلیل باغ فین کاشان—»موقعیت باغ فین- کاشان /موقعیت باغ در شهر /شبکه های دسترسی در وضع موجود /تاریخچه باغ فین کاشان /معرفی و شکل گیری باغشاه فین /کوشک /محورهای باغ /بازشناسی کاربری های وضع موجود / آب /نقشه چگونگی حضور آب و شکل حرکت آن در باغ /نقشه جهت حرکت آب بر اساس شیب زمین در باغ /گیاهان باغ /نقشه دسترسی ها تحلیل باغ ارم شیراز—–»موقعیت باغ در شهر /تاریخچه /دید و منظر /عرصه وفضای باغ  /استخر /ورودی باغ /محور اصلی باغ /کوشک /گیاهان باغ /شیوه آبیاری باغ نتیجه گیری …

باغ ایرانی و تحلیل باغ فین کاشان و ارم شیراز


فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت پاورپوینتی در ۴۲ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و نقشه می باشد. فهرست مطالب فایل دانلودی: باغ ایرانی —-» زمین / هندسه باغ ایرانی /کوشک /آب در باغ /گیاهان باغ  تحلیل باغ فین کاشان—»موقعیت باغ فین- کاشان /موقعیت باغ در شهر /شبکه های دسترسی در وضع موجود /تاریخچه باغ فین کاشان /معرفی و شکل گیری باغشاه فین /کوشک /محورهای باغ /بازشناسی کاربری های وضع موجود / آب /نقشه چگونگی حضور آب و شکل حرکت آن در باغ /نقشه جهت حرکت آب بر اساس شیب زمین در باغ /گیاهان باغ /نقشه دسترسی ها تحلیل باغ ارم شیراز—–»موقعیت باغ در شهر /تاریخچه /دید و منظر /عرصه وفضای باغ  /استخر /ورودی باغ /محور اصلی باغ /کوشک /گیاهان باغ /شیوه آبیاری باغ نتیجه گیری …

فنی و مهندسی

باغ ایرانی, باغ فین کاشان, باغ ارم شیراز, باغ, کوشک, دید و منظر باغ, محور اصلی باغ, گیاهان باغ