بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

شناسه محصول: 63894cdf0615 دسته:

توضیحات

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

تعداد صفحه : ۱۸بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) چکیده: این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال ۲۰۰۱ موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال ۱۹۸۰ است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است. * در سپتامبر ۱۹۹۸ هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی…

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

تعداد صفحه : ۱۸بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) چکیده: این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال ۲۰۰۱ موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال ۱۹۸۰ است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است. * در سپتامبر ۱۹۹۸ هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی…

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

تعداد صفحه : ۱۸بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) چکیده: این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال ۲۰۰۱ موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال ۱۹۸۰ است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است. * در سپتامبر ۱۹۹۸ هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی…

عمران