تأثیر فیلم‌های ماهواره‌ای

2,000 تومان

 تأثير فيلم‌هاي ماهواره‌اي

مک لوهان و نظریه دهکده جهانی

نظریه جهانی شدن فرهنگ درعصرارتباطات

نظریه هاي پیامدهاي فردي

نظریه کاربردها وخشنودسازي

الگوي ارزش انتظارتقاضاي کامیابی ها و دست یابی به کامیابی ها

نظریه شکاف دانش

جنکینز-  تاجفل و نظریه هویت فرهنگی- اجتماعي

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 28

توضیحات

 تأثیر فیلم‌های ماهواره‌ای

فهرست مطالب:

سپاسگزاری: ۲

چکیده. ۴

مقدمه و بیان مسأله. ۵

اهمیت و ضرورت مسأله. ۷

چارچوب نظری تحقیق.. ۹

مک لوهان و نظریه دهکده جهانی.. ۱۰

نظریه جهانی شدن فرهنگ درعصرارتباطات.. ۱۰

نظریه های پیامدهای فردی.. ۱۱

نظریه کاربردها وخشنودسازی.. ۱۲

الگوی ارزش انتظارتقاضای کامیابی ها و دست یابی به کامیابی ها ۱۲

نظریه شکاف دانش… ۱۴

جنکینز-  تاجفل و نظریه هویت فرهنگی- اجتماعی.. ۱۴

فرضیات تحقیق.. ۱۶

روش تحقیق.. ۱۸

تجزیه وتحلیل داده ها ۱۹

نتیجه گیری.. ۲۳

پیشنهادها ۲۵

پی نوشت ها ۲۷

منابع ۲۷

چکیده:

پیشروی سریع وسایل ارتباط‌جمعی به‌ویژه اینترنت و ماهواره اکثر قشرها خصوصاً دانشجویان را با سیل

عظیمی از سوژه‌ها، داده‌ها و اطلاعات و برنامه‌های متنوع از سراسر جهان مواجه می‌سازند که بدون تردید تغییرات فرهنگی در حوزه‌های مختلف زندگی آنان را سبب خواهد شد.

با توجه به موضوع تحقیق یعنی «بررسی نقش رسانه‌های نوین با تأکید بر ماهواره و اینترنت بر هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری»، محقق در پی شناخت تأثیر متغیرهای زمینه‌ای که شامل جنس، محل سکونت، وضعیت اقتصادی – اجتماعی، انگیزه استفاده از رسانه و میزان پایبندی به موازین اسلامی بر هویت فرهنگی استفاده کنندگان از رسانه‌های نوین است می‌باشد.

در این پژوهش متغیر مستقل رسانه‌های نوین با تأکید بر ماهواره و اینترنت و متغیر وابسته هویت فرهنگی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی می‌باشد و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری است که از میان آن‌ها ۳۹۰ نفر بر اساس فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده‌اند. روش نمونه‌گیری نیز خوشه‌ای چندمرحله‌ای می‌باشد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه که دارای سؤالاتی مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته بود به دست آمد. اطلاعات مندرج در پرسشنامه از طریق آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و در پایان از پنج فرضیه مطروحه فرضیه‌های (۱، ۳، ۴، ۵) که به ترتیب با متغیرهای مستقل (جنسیت، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، انگیزه استفاده، از رسانه و میزان پایبندی به موازین اسلامی) مطرح‌شده‌اند، دارای رابطه‌ی معناداری بوده‌اند و مورد تأیید قرار گرفتند؛ اما فرضیه (۲) با متغیر مستقل (محل سکونت) به علت عدم وجود رابطه معنادار تأیید نشد.

واژگان کلیدی: هویت، هویت فرهنگی، رسانه، وضعیت اجتماعی – اقتصادی، اینترنت، ماهواره، دانشجویان

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۲۸

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق تأثیر فیلم‌های ماهواره‌ای محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان