تحقیق بررسی حقوق حدود دادرسان و علل اشتباهات قضاتقاعده منع تغییر دادرس – دادرس ، پس از نصب ، غیر قابل تغییر است . بدین معنا ی که انفصال ، تعلیق و حتی تغییر شغل و علل ماموریت ائ تنها با شرایطی که در قانون پیش بینی گردید ، مجاز می باشد و بنابراین دادرسان اگر چه خدمتگزار دولت شمرده می شوند اما در اختیار قوه مجریه نمی باشند و رئیس قوه قضاییه نیز تنها در محدوده اصل 164 قانون اساسی که این قاعده را به روشنی بیان نموده است ، می تواند محل ماموریت قاضی را تغییر . به موجب این اصل (( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به … این بخش آغازین این تحقیق بوده و متن کامل این تحقیق 15 صفحه ای را می توانید از طریق لینک خرید تهیه فرمایید .  …