تحقیق-حقوق کودک آزاری درجامعه-۳۳صفحه-فرمتdocx

توضیحات

تحقیق-حقوق کودک آزاری درجامعه-۳۳صفحه-فرمتdocx

تحقیق-حقوق کودک آزاری درجامعه-۳۳صفحه-فرمتdocx


مقابله با کودک آزاری ،ریشه های کودک آزاری،تعریف کودک آزاری ،ویژگیهای اصلی کودک آزاری، هرزه نگاری ،قاچاق کودکان،لواط، تفخیذ،مساحقه،تقبیل و مضاجعه،حضانت  آمار رو به فزونی کودک آزاری همراه با آزار جنسی مسئولان دانشگاه شهید بهشتی را بر آن داشت تا همایش یک روزه ای با عنوان کودک آزاری با تاکید بر آزار جنسی برگزار کنند. منصور فتحی، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودک در این همایش اعلام کرد: از مجموع ۹۰ درصد کودک آزاری ها ۶۵ درصد آن جسمی و به صورت کتک زدن، سوزاندن با جسم داغ، وارد آوردن ضربه با کمربند و کشیدن موی سر بوده است و ۳۲ درصد آزارهای روانی کودک مربوط به تبعیض، تحقیر، توهین، حبس در خانه و واداری به تکدی گری بوده و ۳ درصد از تماس ها هم مربوط به آزار و سوء استفاده جنسی بوده است …

تحقیق-حقوق کودک آزاری درجامعه-۳۳صفحه-فرمتdocx


مقابله با کودک آزاری ،ریشه های کودک آزاری،تعریف کودک آزاری ،ویژگیهای اصلی کودک آزاری، هرزه نگاری ،قاچاق کودکان،لواط، تفخیذ،مساحقه،تقبیل و مضاجعه،حضانت  آمار رو به فزونی کودک آزاری همراه با آزار جنسی مسئولان دانشگاه شهید بهشتی را بر آن داشت تا همایش یک روزه ای با عنوان کودک آزاری با تاکید بر آزار جنسی برگزار کنند. منصور فتحی، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودک در این همایش اعلام کرد: از مجموع ۹۰ درصد کودک آزاری ها ۶۵ درصد آن جسمی و به صورت کتک زدن، سوزاندن با جسم داغ، وارد آوردن ضربه با کمربند و کشیدن موی سر بوده است و ۳۲ درصد آزارهای روانی کودک مربوط به تبعیض، تحقیر، توهین، حبس در خانه و واداری به تکدی گری بوده و ۳ درصد از تماس ها هم مربوط به آزار و سوء استفاده جنسی بوده است …

تحقیق-حقوق کودک آزاری درجامعه-۳۳صفحه-فرمتdocx


مقابله با کودک آزاری ،ریشه های کودک آزاری،تعریف کودک آزاری ،ویژگیهای اصلی کودک آزاری، هرزه نگاری ،قاچاق کودکان،لواط، تفخیذ،مساحقه،تقبیل و مضاجعه،حضانت  آمار رو به فزونی کودک آزاری همراه با آزار جنسی مسئولان دانشگاه شهید بهشتی را بر آن داشت تا همایش یک روزه ای با عنوان کودک آزاری با تاکید بر آزار جنسی برگزار کنند. منصور فتحی، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودک در این همایش اعلام کرد: از مجموع ۹۰ درصد کودک آزاری ها ۶۵ درصد آن جسمی و به صورت کتک زدن، سوزاندن با جسم داغ، وارد آوردن ضربه با کمربند و کشیدن موی سر بوده است و ۳۲ درصد آزارهای روانی کودک مربوط به تبعیض، تحقیر، توهین، حبس در خانه و واداری به تکدی گری بوده و ۳ درصد از تماس ها هم مربوط به آزار و سوء استفاده جنسی بوده است …

علوم انسانی

مقابله با کودک آزاری ,ریشه های کودک آزاری,تعریف کودک آزاری ,ویژگیهای اصلی کودک آزاری, هرزه نگاری ,قاچاق کودکان,لواط, تفخیذ,مساحقه,تقبیل و مضاج