تحقیق درباره آزمایش مکعب های بتنی

توضیحات

تحقیق درباره آزمایش مکعب های بتنی

تحقیق درباره آزمایش مکعب های بتنی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۰     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آزمایش مکعب های بتنی رایج ترین آزمایش برای بتن های سخت شده شامل برداشت یک نمونه از بتن تازه و ریختن آن به داخل قالبهای مکعبی مخصوص است به نحوی که، پس از سخت شدن بتوان مکعب های بتنی را برای آزمایش گیسختگی در یک ماشین مخصوص جهت آزمایش قرارداد و مقاومت فشاری بتن را اندازه گیری نمود. نتایج به دست آمده از این آزمایشهای فشاری از مکعب های بتنی سخت شده عمدتاً جهت مقایسه مقاومت بتن های مذکور با حداقل های مشخص شده به کارگرفته می شود، این نتایج همچنین برای تعیین و تشخیص میزان بررسی های اعمال شده در موقع تهیه بتن نیز به کار می رود.   اگر نتایج به دست آمده از میزان پیش بینی شده کمتر، یا خود بتن اشکالی داشته باشد ـ یا خیلی آب دارد یا اینکه میزان مخلوط غلظ است ـ و یا اینکه نتایج به دست آم …

تحقیق درباره آزمایش مکعب های بتنی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۰     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آزمایش مکعب های بتنی رایج ترین آزمایش برای بتن های سخت شده شامل برداشت یک نمونه از بتن تازه و ریختن آن به داخل قالبهای مکعبی مخصوص است به نحوی که، پس از سخت شدن بتوان مکعب های بتنی را برای آزمایش گیسختگی در یک ماشین مخصوص جهت آزمایش قرارداد و مقاومت فشاری بتن را اندازه گیری نمود. نتایج به دست آمده از این آزمایشهای فشاری از مکعب های بتنی سخت شده عمدتاً جهت مقایسه مقاومت بتن های مذکور با حداقل های مشخص شده به کارگرفته می شود، این نتایج همچنین برای تعیین و تشخیص میزان بررسی های اعمال شده در موقع تهیه بتن نیز به کار می رود.   اگر نتایج به دست آمده از میزان پیش بینی شده کمتر، یا خود بتن اشکالی داشته باشد ـ یا خیلی آب دارد یا اینکه میزان مخلوط غلظ است ـ و یا اینکه نتایج به دست آم …

تحقیق درباره آزمایش مکعب های بتنی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۰     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آزمایش مکعب های بتنی رایج ترین آزمایش برای بتن های سخت شده شامل برداشت یک نمونه از بتن تازه و ریختن آن به داخل قالبهای مکعبی مخصوص است به نحوی که، پس از سخت شدن بتوان مکعب های بتنی را برای آزمایش گیسختگی در یک ماشین مخصوص جهت آزمایش قرارداد و مقاومت فشاری بتن را اندازه گیری نمود. نتایج به دست آمده از این آزمایشهای فشاری از مکعب های بتنی سخت شده عمدتاً جهت مقایسه مقاومت بتن های مذکور با حداقل های مشخص شده به کارگرفته می شود، این نتایج همچنین برای تعیین و تشخیص میزان بررسی های اعمال شده در موقع تهیه بتن نیز به کار می رود.   اگر نتایج به دست آمده از میزان پیش بینی شده کمتر، یا خود بتن اشکالی داشته باشد ـ یا خیلی آب دارد یا اینکه میزان مخلوط غلظ است ـ و یا اینکه نتایج به دست آم …

فنی و مهندسی

تحقیق درباره آزمایش مکعب های بتنی,تحقیق,درباره,آزمایش,مکعب های,بتنی