تحقیق درباره ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی

توضیحات

تحقیق درباره ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی

تحقیق درباره ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی چیست? ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از دو کلمه یونانی »Ergo« به معنی کار و «Nomos» به معنی قانون و قاعده مشتق شده است و در لغت به معنای قانون و قاعده کار است. ارگونومی کوششی است در جهت تناسب کار با انسان. هدف اساسی از این علم، بهبود بخشیدن به نحوه کار، روش های کار و وسایل کار و انطباق بخشیدن آنها با خصوصیات روانی و بدن انسان است. یکی از اصول ساده ارگونومی به این مطلب اشاره دارد که تمام فعالیت ها در محیط کار باید به گونه ای انجام گیرد که سبب کاهش میزان استرس های جسمی و روحی و روانی شود. اگر این استرس ها در محیط کاری بیش ازاندازه و از حد عادی خود تجاوز کند نتایج نامطلوبی نظیر اشتباهات کاری، ایجاد حوادث و کاهش سلامتی …

تحقیق درباره ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی چیست? ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از دو کلمه یونانی »Ergo« به معنی کار و «Nomos» به معنی قانون و قاعده مشتق شده است و در لغت به معنای قانون و قاعده کار است. ارگونومی کوششی است در جهت تناسب کار با انسان. هدف اساسی از این علم، بهبود بخشیدن به نحوه کار، روش های کار و وسایل کار و انطباق بخشیدن آنها با خصوصیات روانی و بدن انسان است. یکی از اصول ساده ارگونومی به این مطلب اشاره دارد که تمام فعالیت ها در محیط کار باید به گونه ای انجام گیرد که سبب کاهش میزان استرس های جسمی و روحی و روانی شود. اگر این استرس ها در محیط کاری بیش ازاندازه و از حد عادی خود تجاوز کند نتایج نامطلوبی نظیر اشتباهات کاری، ایجاد حوادث و کاهش سلامتی …

تحقیق درباره ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی چیست? ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از دو کلمه یونانی »Ergo« به معنی کار و «Nomos» به معنی قانون و قاعده مشتق شده است و در لغت به معنای قانون و قاعده کار است. ارگونومی کوششی است در جهت تناسب کار با انسان. هدف اساسی از این علم، بهبود بخشیدن به نحوه کار، روش های کار و وسایل کار و انطباق بخشیدن آنها با خصوصیات روانی و بدن انسان است. یکی از اصول ساده ارگونومی به این مطلب اشاره دارد که تمام فعالیت ها در محیط کار باید به گونه ای انجام گیرد که سبب کاهش میزان استرس های جسمی و روحی و روانی شود. اگر این استرس ها در محیط کاری بیش ازاندازه و از حد عادی خود تجاوز کند نتایج نامطلوبی نظیر اشتباهات کاری، ایجاد حوادث و کاهش سلامتی …

علوم پزشکی

تحقیق درباره ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی,تحقیق,درباره,ارگونومی,یا,مهندسی,فاکتورهای,انسانی,تحقیق ارگونومی