تحقیق درباره اسپارتیم یک شیرین کننده مصنوعی

توضیحات

تحقیق درباره اسپارتیم یک شیرین کننده مصنوعی

تحقیق درباره اسپارتیم یک شیرین کننده مصنوعی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : اسپارتیم : اسپارتیم (یا APM) (به صورت /?zespartelm یا a?spartelm تلفظ می شود) نام یک شیرین کننده مصنوعی، غیر ساکارید است. در اتحادیه اروپایی، تعدد عدد E (کد افزودنی) ۹۵۱ E معروف است. اسپارتیم نمک میتل یک دی پپتید فنیل آلانین / اسید آسپارتیک است. از تأیید اولیه اش در سال ۱۹۷۴ موضوع بحث بوده است. ارزیابی ایمنی ۲۰۰۷ نشان داد که ارزش مدرک علمی موجود نشان می دهد که اسپارتیم در سطوح فعلی مصرف به عنوان یک شیرین کننده غیرغذایی ایمن است. بازاریابی : این شیرین کننده تحت تعدادی از نام های تجاری از جمله ایکوال، نوتراسویت و کاندرل بازاریابی می شود و یک جزء تشکیل دهنده تقریباً ۶۰۰۰ غاذای مصرف کننده و نوشیدنی های فروخته شده در سرتاسر جهان از جمله (اما محدود به اینها نیست) سوداهای رژیمی و نوشابه …

تحقیق درباره اسپارتیم یک شیرین کننده مصنوعی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : اسپارتیم : اسپارتیم (یا APM) (به صورت /?zespartelm یا a?spartelm تلفظ می شود) نام یک شیرین کننده مصنوعی، غیر ساکارید است. در اتحادیه اروپایی، تعدد عدد E (کد افزودنی) ۹۵۱ E معروف است. اسپارتیم نمک میتل یک دی پپتید فنیل آلانین / اسید آسپارتیک است. از تأیید اولیه اش در سال ۱۹۷۴ موضوع بحث بوده است. ارزیابی ایمنی ۲۰۰۷ نشان داد که ارزش مدرک علمی موجود نشان می دهد که اسپارتیم در سطوح فعلی مصرف به عنوان یک شیرین کننده غیرغذایی ایمن است. بازاریابی : این شیرین کننده تحت تعدادی از نام های تجاری از جمله ایکوال، نوتراسویت و کاندرل بازاریابی می شود و یک جزء تشکیل دهنده تقریباً ۶۰۰۰ غاذای مصرف کننده و نوشیدنی های فروخته شده در سرتاسر جهان از جمله (اما محدود به اینها نیست) سوداهای رژیمی و نوشابه …

تحقیق درباره اسپارتیم یک شیرین کننده مصنوعی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : اسپارتیم : اسپارتیم (یا APM) (به صورت /?zespartelm یا a?spartelm تلفظ می شود) نام یک شیرین کننده مصنوعی، غیر ساکارید است. در اتحادیه اروپایی، تعدد عدد E (کد افزودنی) ۹۵۱ E معروف است. اسپارتیم نمک میتل یک دی پپتید فنیل آلانین / اسید آسپارتیک است. از تأیید اولیه اش در سال ۱۹۷۴ موضوع بحث بوده است. ارزیابی ایمنی ۲۰۰۷ نشان داد که ارزش مدرک علمی موجود نشان می دهد که اسپارتیم در سطوح فعلی مصرف به عنوان یک شیرین کننده غیرغذایی ایمن است. بازاریابی : این شیرین کننده تحت تعدادی از نام های تجاری از جمله ایکوال، نوتراسویت و کاندرل بازاریابی می شود و یک جزء تشکیل دهنده تقریباً ۶۰۰۰ غاذای مصرف کننده و نوشیدنی های فروخته شده در سرتاسر جهان از جمله (اما محدود به اینها نیست) سوداهای رژیمی و نوشابه …

علوم پزشکی

تحقیق درباره اسپارتیم یک شیرین کننده مصنوعی,اسپارتیم یک شیرین کننده مصنوعی,اسپارتیم,یک,شیرین,کننده,مصنوعی