تحقیق درباره تکوین ریشه و شاخه اولیهقالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:17 بخشی از متن مريستمهاي رأسي: تكوين ريشه و شاخه اوليه مقدمه: گياهچه، در حال جوانه زني از يك جنين دو قطبي منشاء مي گيرد كه ريشه چه در يك قطب و ساقه چه در طرف ديگر آن واقع شده است (1-4 و 33-1) . معمولاً يك يا چند لپه، ساقه چه را در بر مي گيرند (33-1 و 21-1). سلولهاي مريستمي موجود در انتهاي ريشه و شاخه (5-4 تا 1-4 و 1-2) مجموعه اي از سلولهايي هستند كه در حدود نواحي رأسي و زير رأسي (8-4 تا 3-4) به بافتهاي اوليه ساقه و ريشه تمايز مي يابند. برگها و جوانه ها از كناره هاي آپكس شاخه (6-4 و 4-4 و 3-4) منشاء مي گيرند و ريشه هاي جانبي (9-4) از ناحيه اي نسبتاً دورتر از آپكس ريشه به وجود مي آيند. نسبتهاي تقسيم سلول، تمايز و بلوغ به ميزان قابل توجهي در طي نواحي متفاوت ريشه و شاخه متغير است فعاليت مريستمي معمولاً تا فاصله بعد از رأس باقي مي ماند. …

دسته: برچسب: ,