تحقیق درباره پرورش گاو و گاومیش 81 صفحه word | قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق استفاده از دوره ي روشنايي طولاني هورمون رشد به طور مستقل سبب افزايش در توليد شير گاوهاي شير ده بود. نتايج مطالعات کنوني پيشنهاد کرد که ترکيبي از روشهاي فوق به همراه 3 بار دوشش روزانه تاثير به سزايي روي توليد شير ٬تحريک وترشح شير و افزايش در ماده ي خشک مصرفي داشته است . نکات کاربردي در مديريت تغذيه اي گاو هاي شيري                                                  سطح درآمد يک واحد گاوداري بستگي به ميزان توليد و هزينه هاي آن دارد که از اين ميان خوراک مصرفي با حدود 65-60 درصد بيشترين نسبت هزينه هارا به خود اختصاص مي دهد. بنابراين هر چقدر گاوهايي با ظرفيت هاي توليدي بيشتري نگهداري شده و زمينه ي بروز توانايي هاي آنها نيز مساعد گرديده و هزينه هاي غذايي …