تحقیق درباره کارگردانی10 صفحه word | قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق چكيده چكيده، روايت در چند سطر است و حداكثر يك صفحة ماشين نويسي شده از داستاني است كه سينماگر قصد دارد آن را نقل كند. در مورد انتخاب يك ترانه، اين سند به گفتارها و موسيقيي كه به طور عادي به وسلة مؤسسات خاص منتشر مي شود تقليل مي يابد. پيش برنامه اجراي اين سند اولين كار مؤثر كارگرداني را تشكيل مي دهد و به طور بسيار دقيق شبيه كاري است كه براي تدارك بيني هر نوع ديگر فيلم اعم از فيلمنامه دار، مستند، گزارشي لازم مي گردد. در سطور بزرگ آن تصويرهايي كه بايد در نظر گرفته شوند، حركت آنها براي هر نما، تعداد نماها و مدت تقريبي شان معين مي شوند. سينماگران حرفه اي در اين مرحله از بررسي نقاش يمتحرك از شگردي با تأثير زياد استفاده مي كنند كه در نامگذاري از مبداء آمريكاييش «Story-board» خوانده مي شود و ما آن را به سادگي «لوحه تصويرها» مي ناميم. لوحة تصويرها تشكيل مي شود از سلسلة كامل نقاشيها كه مسلماً ساده شده اند!… و پيوستگي نماهاي فيلم راذ شكل مي دهند. كارگردان آنها را به ترتيب …