تحقیق درباره کار مترکشی با ژالون8 صفحه word | قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق بدست آوردن قدم انساني براي اينكه ما بخواهيم اندازه طول قدم خود را اندازه بگيريم ابتدا سطحي را بوسيله قدم زدن طي مي كنيم تا اندازه طول قدم را بوسيله تقسيم كردن سطح بر تعداد قدم –بدست آوريم براي اينكه بهتر متوجه بشويم همان سطح افقي كه ما 63/42 متر بدست آوريم را قدم مي زنيم كه 45قدم بدست آمد . تعدا قدم =45  طول سطح 63/42   طول قدم 94/=45-63/42 اكنون به كمك قدم انساني عرض همان محل را اندازه مي گيريم . ابتدا شروع مي كنيم در قسمت عرض محل به قدم زدن و تعداد قدم ها را مي شماريم كه مي شود 18قدم سپس 18قدم را در اندازه طول قدم ضرب مي كنيم تا اندازه عرض را بدست آوريم. اندازه عرض –92/16=94/×18=اندازه عرض        … موضوع:ترازيابي پيمايش يا خطي- ترازيابي شعاعي وسايع مورد نياز :دور بين نيوو 1عدد –سه پايه دوربين 1عدد –شاخص يا (مير)1عدد براي انجام كار بايد دوربين را تراز كرد.روش تراز كردن بدين صورت مي باشد پايه را مستقر مي …