تحلیل محتوای درس۱۲ هدیه ششم به روش مک لافین

تحلیل محتوای درس۱۲ هدیه ششم به روش مک لافین

تحلیل محتوای درس۱۲ هدیه ششم به روش مک لافین

تحلیل محتوای درس۱۲ هدیه ششم به روش مک لافین
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۴
 
 
 
 
مرحله۱) نمونه گیری۳۰ جمله،۱۰جمله متوالی از اول درس،۱۰جمله متوالی از وسط درس،۱۰جمله از آخر درس
۱۰ جمله متوالی از ابتدای درس:
آیا تاکنون به سفر رفته اید؟
به نظر شما این سفرها چه فایده هایی برای ما دارد؟
پیامبر اکرم )صلّی الله علیه و آله( میفرماید:
سفر کنید،
تا سالم بمانید.
در سال های قبل با احکام نماز و روزه آشنا شدیم.
خدای مهربان هنگامی که ما به سفر می…

تحلیل محتوای درس۱۲ هدیه ششم به روش مک لافین

تحلیل محتوای درس۱۲ هدیه ششم به روش مک لافین
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۴
 
 
 
 
مرحله۱) نمونه گیری۳۰ جمله،۱۰جمله متوالی از اول درس،۱۰جمله متوالی از وسط درس،۱۰جمله از آخر درس
۱۰ جمله متوالی از ابتدای درس:
آیا تاکنون به سفر رفته اید؟
به نظر شما این سفرها چه فایده هایی برای ما دارد؟
پیامبر اکرم )صلّی الله علیه و آله( میفرماید:
سفر کنید،
تا سالم بمانید.
در سال های قبل با احکام نماز و روزه آشنا شدیم.
خدای مهربان هنگامی که ما به سفر می…

تحلیل محتوای درس۱۲ هدیه ششم به روش مک لافین

تحلیل محتوای درس۱۲ هدیه ششم به روش مک لافین
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۴
 
 
 
 
مرحله۱) نمونه گیری۳۰ جمله،۱۰جمله متوالی از اول درس،۱۰جمله متوالی از وسط درس،۱۰جمله از آخر درس
۱۰ جمله متوالی از ابتدای درس:
آیا تاکنون به سفر رفته اید؟
به نظر شما این سفرها چه فایده هایی برای ما دارد؟
پیامبر اکرم )صلّی الله علیه و آله( میفرماید:
سفر کنید،
تا سالم بمانید.
در سال های قبل با احکام نماز و روزه آشنا شدیم.
خدای مهربان هنگامی که ما به سفر می…

آموزش و پرورش