تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی چهارم

تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی چهارم

تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی چهارم

تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی چهارم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۲۰
 
 
 
 
چکیده
 
تحقیقی که تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی پایه چهارم دبستان با استفاده از روش ویلیام رومی انجام شده در سه مقوله ی متن،تصاویر و اشکال و سوالات وپرسش ها مورد ارزیابی و تفسیر با ملاک های ویلیا رومی انجام گرفته است.جامعه اماری تحقیق در حوزه ی متن ۱۰ متن بصورت تصادفی و در حوزه ی تصاویر و اشکال ۱۰ شکل بصورت تصادفی و در حیطه ی سوالات ۱۰ سوال بصورت…

تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی چهارم

تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی چهارم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۲۰
 
 
 
 
چکیده
 
تحقیقی که تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی پایه چهارم دبستان با استفاده از روش ویلیام رومی انجام شده در سه مقوله ی متن،تصاویر و اشکال و سوالات وپرسش ها مورد ارزیابی و تفسیر با ملاک های ویلیا رومی انجام گرفته است.جامعه اماری تحقیق در حوزه ی متن ۱۰ متن بصورت تصادفی و در حوزه ی تصاویر و اشکال ۱۰ شکل بصورت تصادفی و در حیطه ی سوالات ۱۰ سوال بصورت…

تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی چهارم

تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی چهارم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۲۰
 
 
 
 
چکیده
 
تحقیقی که تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی پایه چهارم دبستان با استفاده از روش ویلیام رومی انجام شده در سه مقوله ی متن،تصاویر و اشکال و سوالات وپرسش ها مورد ارزیابی و تفسیر با ملاک های ویلیا رومی انجام گرفته است.جامعه اماری تحقیق در حوزه ی متن ۱۰ متن بصورت تصادفی و در حوزه ی تصاویر و اشکال ۱۰ شکل بصورت تصادفی و در حیطه ی سوالات ۱۰ سوال بصورت…

سایر رشته های فنی مهندسی