تربیت فرزندان از تولد تا سن بلوغ

تربیت فرزندان از تولد تا سن بلوغ

تربیت فرزندان از تولد تا سن بلوغ

تربیت فرزندان از تولد تا سن بلوغ

۵

۱

۲

 

 

تربیت از همان حرف‌هایی است که اکثر ما به صورت روزمره در کلام خود از آن بهره می بریم.
مثلاً می گوییم فلان بچه با تربیت است و فلان بچه بی تربیت! اما شاید بد نباشد که تعریف خوبی از تربیت داشته باشیم و ببینیم که واقعاً تربیت چیست؟
اجازه بدهید بحث را با یک مثال پیش ببریم. مثلاً‌ اگر یک پدر و مادر فقط وظیفه خود را درست انجام بدهند یعنی:

فرزند سالم به جامعه تحویل بدهند.
مدرسه خوبی از نظر رفاهی و…

تربیت فرزندان از تولد تا سن بلوغ

تربیت فرزندان از تولد تا سن بلوغ

۵

۱

۲

 

 

تربیت از همان حرف‌هایی است که اکثر ما به صورت روزمره در کلام خود از آن بهره می بریم.
مثلاً می گوییم فلان بچه با تربیت است و فلان بچه بی تربیت! اما شاید بد نباشد که تعریف خوبی از تربیت داشته باشیم و ببینیم که واقعاً تربیت چیست؟
اجازه بدهید بحث را با یک مثال پیش ببریم. مثلاً‌ اگر یک پدر و مادر فقط وظیفه خود را درست انجام بدهند یعنی:

فرزند سالم به جامعه تحویل بدهند.
مدرسه خوبی از نظر رفاهی و…

تربیت فرزندان از تولد تا سن بلوغ

تربیت فرزندان از تولد تا سن بلوغ

۵

۱

۲

 

 

تربیت از همان حرف‌هایی است که اکثر ما به صورت روزمره در کلام خود از آن بهره می بریم.
مثلاً می گوییم فلان بچه با تربیت است و فلان بچه بی تربیت! اما شاید بد نباشد که تعریف خوبی از تربیت داشته باشیم و ببینیم که واقعاً تربیت چیست؟
اجازه بدهید بحث را با یک مثال پیش ببریم. مثلاً‌ اگر یک پدر و مادر فقط وظیفه خود را درست انجام بدهند یعنی:

فرزند سالم به جامعه تحویل بدهند.
مدرسه خوبی از نظر رفاهی و…

روان شناسی