ترجمه کتاب نقش ایدئولوژی بر سقوط و سعود دولت ها و قدرت های سیاسی


فهرست ایدئولوژی یعنی چه؟ 1 تاریخ ایدئولوژی: 2 تعریف جامع از ایدئولوژی.. 3 پيشگفتار. 6 دمکراسی  ( مردم‌سالاری ) DEMOCRACY. 6 1 واگذار کردن قدرت به مردم POWER TO THE PEOPLE. 10 2. برابری سیاسی. 11 2 ـ مشارکت عمومی POPULAR PARTICIPATION.. 14 منفعت عمومی THE PUBLIC INTEREST. 17 سه مدل از دمکراسی. 20 4. لیبرال دمکراسی. 20 2 دمکراسی مردمی PEOPLES DEMOCRACY. 24 3 ـ دمکراسی در جهان سوم THIR WORLD DEMOCRACY. 27 4. دمکراسی رادیکال RADICAL DEMOCRACY. 29 فمینیسم  Feminism.. 35 2- سیاستهای شخصی Politics of the Personal 40 Public man ، private woman   مرد بيرون  زن درون. 40 2 پدر سالاری.. 42 2جنسیت ونوع SEX AND GENDER. 45 3- SEX وسیاست ها 48 1- فمینیسم لیبرال LIBERAL FEMINISM.. 50 2 فمینیسم سوسیالیست SOCIALIST FEMINISM.. 53 3_ فمینیسم رادیکال RADICAL FEMINISM.. 58 4_ پسا فمینیسم POST FEMINISM.. 62 سوسیالیسم     SOCIALISM.. 65 1 ـ همکاری و تعاون COOPERATION.. 70 2 ـ طبقه اجتماعی SOCIAL CLASS. 72 3 ـ مساوات و برابری EQUALITY. 75 4 ـ مالکی …