جزوه آیین دادرسی مدنی ۳

شناسه محصول: 1b8b73041c50 دسته: برچسب:

توضیحات

جزوه آیین دادرسی مدنی ۳

جزوه آیین دادرسی مدنی ۳


جزوه آیین دادرسی ۳ و لینک دانلود در ادامه متن موجود است! بخش اولطوار ی دعوافصل اول: طواری دادرسی ناشی از دعوای اصلیمبحث اول: طواری دادرسی ناشی از طرح ایرادات در دعوی اصلی جریان عادی دادرسی مراحل مختلفی دارد که با تقدیم دادخواست شروع می شود. امر طاری آن اتفاقی است که الزاما در این جریان مطرح نمی شود بلکه به طور اتفاقی در دادرسی حادث می گردد. ایراد در معنای اصطلاحی حقوق آیین دادرسی مدنی و به صورت خاص، عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا. بند اول: ایرادات ناظر به دادگاه الف) ایراد عدم صلاحیتصلاحیت ذاتی: صنف قضایی ـ اداری ـ نوع عمومی ـ اختصاص ـ درجه نخستین ـ عالیصلاحیت محلی: هنگامی مطرح می شود که دو دادگاه از حیث صلاحیت ذاتی برابرند اما به دلیل اختلاف در محل و مقر دادگاه، صلاحیت آنها در رسیدگی به دعاوی متفاوت گشته است. ب) ایراد امر مطروحه و امر مرتبطاگر دعوا بین همان اشخاص و همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد )ایراد امر مطروحه( و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد )ایراد امر مرتبط( …

جزوه آیین دادرسی مدنی ۳


جزوه آیین دادرسی ۳ و لینک دانلود در ادامه متن موجود است! بخش اولطوار ی دعوافصل اول: طواری دادرسی ناشی از دعوای اصلیمبحث اول: طواری دادرسی ناشی از طرح ایرادات در دعوی اصلی جریان عادی دادرسی مراحل مختلفی دارد که با تقدیم دادخواست شروع می شود. امر طاری آن اتفاقی است که الزاما در این جریان مطرح نمی شود بلکه به طور اتفاقی در دادرسی حادث می گردد. ایراد در معنای اصطلاحی حقوق آیین دادرسی مدنی و به صورت خاص، عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا. بند اول: ایرادات ناظر به دادگاه الف) ایراد عدم صلاحیتصلاحیت ذاتی: صنف قضایی ـ اداری ـ نوع عمومی ـ اختصاص ـ درجه نخستین ـ عالیصلاحیت محلی: هنگامی مطرح می شود که دو دادگاه از حیث صلاحیت ذاتی برابرند اما به دلیل اختلاف در محل و مقر دادگاه، صلاحیت آنها در رسیدگی به دعاوی متفاوت گشته است. ب) ایراد امر مطروحه و امر مرتبطاگر دعوا بین همان اشخاص و همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد )ایراد امر مطروحه( و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد )ایراد امر مرتبط( …

جزوه آیین دادرسی مدنی ۳


جزوه آیین دادرسی ۳ و لینک دانلود در ادامه متن موجود است! بخش اولطوار ی دعوافصل اول: طواری دادرسی ناشی از دعوای اصلیمبحث اول: طواری دادرسی ناشی از طرح ایرادات در دعوی اصلی جریان عادی دادرسی مراحل مختلفی دارد که با تقدیم دادخواست شروع می شود. امر طاری آن اتفاقی است که الزاما در این جریان مطرح نمی شود بلکه به طور اتفاقی در دادرسی حادث می گردد. ایراد در معنای اصطلاحی حقوق آیین دادرسی مدنی و به صورت خاص، عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا. بند اول: ایرادات ناظر به دادگاه الف) ایراد عدم صلاحیتصلاحیت ذاتی: صنف قضایی ـ اداری ـ نوع عمومی ـ اختصاص ـ درجه نخستین ـ عالیصلاحیت محلی: هنگامی مطرح می شود که دو دادگاه از حیث صلاحیت ذاتی برابرند اما به دلیل اختلاف در محل و مقر دادگاه، صلاحیت آنها در رسیدگی به دعاوی متفاوت گشته است. ب) ایراد امر مطروحه و امر مرتبطاگر دعوا بین همان اشخاص و همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد )ایراد امر مطروحه( و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد )ایراد امر مرتبط( …

کتاب ، جزوه

جزوه