حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

نام فایل : حسابداری مسوولیتهای اجتماعی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷
حجم : ۷۹ کیلوبایت
حسابداری مسوولیتهای اجتماعیمحسن خوش طینت نیک نیتدر این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی…

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

نام فایل : حسابداری مسوولیتهای اجتماعی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷
حجم : ۷۹ کیلوبایت
حسابداری مسوولیتهای اجتماعیمحسن خوش طینت نیک نیتدر این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی…

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

نام فایل : حسابداری مسوولیتهای اجتماعی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۷
حجم : ۷۹ کیلوبایت
حسابداری مسوولیتهای اجتماعیمحسن خوش طینت نیک نیتدر این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی…

سایر رشته های فنی مهندسی