حسابدرای برق ۱۰ص

حسابدرای برق ۱۰ص

حسابدرای برق 10ص

حسابدرای برق ۱۰ص

نام فایل : حسابدرای برق ۱۰ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۸
حجم : ۵۲ کیلوبایت
۱- دفاتر و سوابقشرکت های برق دفاتر حسابداری خود را باید به ترتیبی نگاهداری نمایند که از جهت اطلاعات مربوط به هر حساب کامل و جامع باشد. کلیه دفاتر حسابداری و ضمائم و مدارک مربوطه باید به طرز صحیحی نگاهداری شده و در مواع مقتضی جهت رسیدگی در اختیار مقامات وزارت نیرو قرار داده شوند. امحاء این مدارک و سوابق تنها با اجازه وزارت نیرو و رعایت قوانین موضوعه کشوری امکان پذیر…

حسابدرای برق 10ص

حسابدرای برق ۱۰ص

نام فایل : حسابدرای برق ۱۰ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۸
حجم : ۵۲ کیلوبایت
۱- دفاتر و سوابقشرکت های برق دفاتر حسابداری خود را باید به ترتیبی نگاهداری نمایند که از جهت اطلاعات مربوط به هر حساب کامل و جامع باشد. کلیه دفاتر حسابداری و ضمائم و مدارک مربوطه باید به طرز صحیحی نگاهداری شده و در مواع مقتضی جهت رسیدگی در اختیار مقامات وزارت نیرو قرار داده شوند. امحاء این مدارک و سوابق تنها با اجازه وزارت نیرو و رعایت قوانین موضوعه کشوری امکان پذیر…

حسابدرای برق 10ص

حسابدرای برق ۱۰ص

نام فایل : حسابدرای برق ۱۰ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۸
حجم : ۵۲ کیلوبایت
۱- دفاتر و سوابقشرکت های برق دفاتر حسابداری خود را باید به ترتیبی نگاهداری نمایند که از جهت اطلاعات مربوط به هر حساب کامل و جامع باشد. کلیه دفاتر حسابداری و ضمائم و مدارک مربوطه باید به طرز صحیحی نگاهداری شده و در مواع مقتضی جهت رسیدگی در اختیار مقامات وزارت نیرو قرار داده شوند. امحاء این مدارک و سوابق تنها با اجازه وزارت نیرو و رعایت قوانین موضوعه کشوری امکان پذیر…

سایر رشته های فنی مهندسی