حفاظت سیستم های الکتریکی ۶ ص

حفاظت سیستم های الکتریکی ۶ ص

حفاظت سیستم های الکتریکی  6  ص

حفاظت سیستم های الکتریکی ۶ ص

نام فایل : حفاظت سیستم های الکتریکی ۶ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵
حجم : ۳۶ کیلوبایت
حفاظت سیستم های الکتریکی ● رله های جریانی :رله های جریانی به منظور حفاظت شبکه های الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطاهای جریان بکار میروند . ▪ عمده عیوبی که توسط رله های جریانی تشخیص داده می شوند عبارت است از :ـ þاتصال کوتاه در شبکهـ þاضافه جریان ـ þاضافه بارـ þجریان نشتی (ارت فالت) ـ þعدم تقارن جریان سه فازـ دþکاهش بار ( در مورد موتورها)ـ…

حفاظت سیستم های الکتریکی  6  ص

حفاظت سیستم های الکتریکی ۶ ص

نام فایل : حفاظت سیستم های الکتریکی ۶ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵
حجم : ۳۶ کیلوبایت
حفاظت سیستم های الکتریکی ● رله های جریانی :رله های جریانی به منظور حفاظت شبکه های الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطاهای جریان بکار میروند . ▪ عمده عیوبی که توسط رله های جریانی تشخیص داده می شوند عبارت است از :ـ þاتصال کوتاه در شبکهـ þاضافه جریان ـ þاضافه بارـ þجریان نشتی (ارت فالت) ـ þعدم تقارن جریان سه فازـ دþکاهش بار ( در مورد موتورها)ـ…

حفاظت سیستم های الکتریکی  6  ص

حفاظت سیستم های الکتریکی ۶ ص

نام فایل : حفاظت سیستم های الکتریکی ۶ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵
حجم : ۳۶ کیلوبایت
حفاظت سیستم های الکتریکی ● رله های جریانی :رله های جریانی به منظور حفاظت شبکه های الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطاهای جریان بکار میروند . ▪ عمده عیوبی که توسط رله های جریانی تشخیص داده می شوند عبارت است از :ـ þاتصال کوتاه در شبکهـ þاضافه جریان ـ þاضافه بارـ þجریان نشتی (ارت فالت) ـ þعدم تقارن جریان سه فازـ دþکاهش بار ( در مورد موتورها)ـ…

سایر رشته های فنی مهندسی