خلاصه کتاب مدیریت عمومی

توضیحات

خلاصه کتاب مدیریت عمومی

خلاصه کتاب مدیریت عمومی

خلاصه کتاب مدیریت عمومی

خلاصه کتاب مدیریت عمومی
پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت عمومی
تلخیص کتاب مدیریت عمومی
رشته مدیریت
جامع + کامل

عوامل اصلی و موثر در موفقیت سازمان
منابع انسانی درست و کارآمد،
دانش فنی و توان فناوری،
منابع مالی و اعتباری،
انگیزش درونی نیروی انسانی ،
سهم و جایگاه مطلوب در بازار
مزیت رقابتی
رضایت ارباب رجوع
مشارکت کارکنان
انگیزه درونی کارکنان
بهره وری
اعتماد جامعه
کیفیت
مسئولیت پذیری

سر فصل بعضی پاورها :
وظایف مدیریت
انواع…

خلاصه کتاب مدیریت عمومی

خلاصه کتاب مدیریت عمومی

خلاصه کتاب مدیریت عمومی
پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت عمومی
تلخیص کتاب مدیریت عمومی
رشته مدیریت
جامع + کامل

عوامل اصلی و موثر در موفقیت سازمان
منابع انسانی درست و کارآمد،
دانش فنی و توان فناوری،
منابع مالی و اعتباری،
انگیزش درونی نیروی انسانی ،
سهم و جایگاه مطلوب در بازار
مزیت رقابتی
رضایت ارباب رجوع
مشارکت کارکنان
انگیزه درونی کارکنان
بهره وری
اعتماد جامعه
کیفیت
مسئولیت پذیری

سر فصل بعضی پاورها :
وظایف مدیریت
انواع…

خلاصه کتاب مدیریت عمومی

خلاصه کتاب مدیریت عمومی

خلاصه کتاب مدیریت عمومی
پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت عمومی
تلخیص کتاب مدیریت عمومی
رشته مدیریت
جامع + کامل

عوامل اصلی و موثر در موفقیت سازمان
منابع انسانی درست و کارآمد،
دانش فنی و توان فناوری،
منابع مالی و اعتباری،
انگیزش درونی نیروی انسانی ،
سهم و جایگاه مطلوب در بازار
مزیت رقابتی
رضایت ارباب رجوع
مشارکت کارکنان
انگیزه درونی کارکنان
بهره وری
اعتماد جامعه
کیفیت
مسئولیت پذیری

سر فصل بعضی پاورها :
وظایف مدیریت
انواع…

سایر رشته های علوم انسانی

رشته مدیریت,مدیریت,لوکس فایل,وظایف مدیریان,سازمان ها