خلاصه کتاب مدیریت هوشمند

توضیحات

خلاصه کتاب مدیریت هوشمند

خلاصه کتاب مدیریت هوشمند

خلاصه کتاب مدیریت هوشمند

خلاصه کتاب مدیریت هوشمند
پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت هوشمند
تلخیص کتاب مدیریت هوشمند
رشته مدیریت
جامع + کامل
 

توضیح مختصر :
مدیریت هوشمند با عنایت دقیق به تمام عناصر و عوامل مادی – معنوی – فرهنگی با استفاده از شیوه های مدیریت نوین و همه ی انرژی ها به پرداختن و به کارگیری همه ی امکانات برای دستیابی به نتیجه ی یک فرایند که در برنامه ریزی هدفمند ارایه شده است، می پردازد.
 

سر فصل بعضی پاورها :
شش ستون اصلی نگرش مدیریت…

خلاصه کتاب مدیریت هوشمند

خلاصه کتاب مدیریت هوشمند

خلاصه کتاب مدیریت هوشمند
پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت هوشمند
تلخیص کتاب مدیریت هوشمند
رشته مدیریت
جامع + کامل
 

توضیح مختصر :
مدیریت هوشمند با عنایت دقیق به تمام عناصر و عوامل مادی – معنوی – فرهنگی با استفاده از شیوه های مدیریت نوین و همه ی انرژی ها به پرداختن و به کارگیری همه ی امکانات برای دستیابی به نتیجه ی یک فرایند که در برنامه ریزی هدفمند ارایه شده است، می پردازد.
 

سر فصل بعضی پاورها :
شش ستون اصلی نگرش مدیریت…

خلاصه کتاب مدیریت هوشمند

خلاصه کتاب مدیریت هوشمند

خلاصه کتاب مدیریت هوشمند
پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت هوشمند
تلخیص کتاب مدیریت هوشمند
رشته مدیریت
جامع + کامل
 

توضیح مختصر :
مدیریت هوشمند با عنایت دقیق به تمام عناصر و عوامل مادی – معنوی – فرهنگی با استفاده از شیوه های مدیریت نوین و همه ی انرژی ها به پرداختن و به کارگیری همه ی امکانات برای دستیابی به نتیجه ی یک فرایند که در برنامه ریزی هدفمند ارایه شده است، می پردازد.
 

سر فصل بعضی پاورها :
شش ستون اصلی نگرش مدیریت…

سایر رشته های علوم انسانی

مدیریت,رشته مدیریت,مدیریت هوشمند,لوکس فایل,مدیریت بحران