دانش آموز مورد انتظار سند تحول بنیادین(تربیت یافتگان)دانش آموز مورد انتظار سند تحول بنیادین(تربیت یافتگان) مولفه های دانش آموز صالحابعاد: 100*70 …