دانش آموز مورد انتظار سند تحول بنیادین(تربیت یافتگان)۲دانش آموز مورد انتظار سند تحول بنیادین(تربیت یافتگان) مولفه های دانش آموز صالح ابعاد: 100*70 …