دانلود تحقیق آماده با موضوع برنامه وبودجه بازاریابی-۱۸صفحه ورد          بازاريابي موفق اين اتفاقي است كه روزانه مي افتد: دو كسب و كار با بودجه بازاريابي مشابه شروع به فعاليت مي كنند. يكي در كار خود موفق مي شود ولي ديگري موفقيت چنداني كسب نمي كند. حال بايد پرسيد كه چرا اين موضوع اتفاق مي افتد؟ چرا بـــــرخي شركتها در تلاشهاي بـــــازاريابي خود موفق عمل مي‌كنند ولي تعـداد ديگري مــــــوفق نمي شوند؟ آنهايي كه موفق مي شونــــد مي دانند كه چگونه از ابزارها و منابع موجود به نحو احسن استفاده كنند. رعايت مؤلفه هاي ذيل مي تواند به مديران براي كسب موفقيت در بازاريابي كمك كند: 1 – رهبري: براي موفق شدن، برنامه هاي بازاريابي كه كاركنان يا سازمان مشخص كرده مي بايد درراستاي چشم‌انداز آينده شركت باشد. اين وظيفه مسئولان سازمان است كه به طور مشخص اهداف را مشخص سازند. واقعا اين اهداف روشن نباشد نمي توان از كاركنان انتظار داشت كه انتظارات مسئولان را تامين كنند. 2 – گوش دادن: مشتريان آنچــــه را كه مي خواهند و حاضرند بابت آن پول پرداخت كنند، به شما مي گويند. آنها حتي اين نكته را هم يادآوري مي كنند كه چه رويكرد بازاري …